Rejestr miejskich instytucji kultury

Rejestr prowadzi:

Departament Kultury, Promocji i Sportu
Referat Kultury
ul. Słonimska 1
pok. 1207
tel.: 85 879 7357

Podstawa prawna prowadzenia rejestru i sposób udostępniania:

 1. Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Miasto Białystok, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
 2. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
 3. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.
 4. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  2. wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej
 5. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 6. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 7. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 8. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 9. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony