Zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)

Informacja o przetwarzaniu danych:

  1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
  3. Dane są zbierane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów prawa i są pozyskiwane od podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ze źródeł publicznie dostępnych.
  4. Rodzaj pozyskiwanych danych: dane osobowe, adresowe, kwalifikacje zawodowe, informacje o zatrudnieniu i inne niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.
  5. Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku danych zawartych w umowach o zamówienie publiczne przez okres 10 lat.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) wprowadzającej obowiązek komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Miasto Białystok komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/.

Wejście na platformę poprzez link:
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl

Poniżej znajdują się odnośniki do postępowań wszczętych od 1 stycznia 2021 r.

 

Poniżej znajdują się odnośniki do postępowań wszczętych do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania platformy zakupowej prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22/25 72 223 lub e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Platforma Elektronicznego Fakturowania - numer skrzynki PEPPOL 5420304637

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony