Nabór na stanowiska urzędnicze

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski      w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85-879-79-79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
  3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
  4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz miesiąc po jej zakończeniu/zatrudnieniu osoby wyłonionej w wyniku naboru (lub do momentu odbioru dokumentów przez kandydata po zakończonej rekrutacji), a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru lub zatrudnienia osoby wyłonionej w trakcie naboru – następnie, w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudnienia tych osób, ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.
  9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Szczegółowe informacje o naborach na stanowiska urzędnicze opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl


Zasady przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze

Zasady i tryb przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze zostały ustalone zarządzeniem wewnętrznym Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 83/15 z dnia 10 listopada 2015r.

Stan zatrudnienia

Plan etatów Urzędu Miejskiego w Białymstoku na 2017 r. - 1144,5 etaty.
Stan zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych i urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w roku 2017 (na dzień 31.08):
Stanowiska kierownicze - 148 osoby
Stanowiska urzędnicze - 895 osób

Dostępne: 207 wyników ze wszystkich kategorii.

inspektor w Departamencie Gospodarki Komunalnej

Numer: 49/18

Data utworzenia: 2018-06-18

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-06-29

inspektor ds. planowania rozliczeń inwestycji w Departamencie Inwestycji

Numer: 48/18

Data utworzenia: 2018-06-15

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-06-26

podinspektor w Departamencie Komunikacji Społecznej

Numer: 47/18

Data utworzenia: 2018-06-08

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-06-19

podinspektor w Biurze Funduszy Europejskich

Numer: 46/18

Data utworzenia: 2018-06-06

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-06-18

podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Zarządzie Dróg Miejskich

Numer: 45/18

Data utworzenia: 2018-05-30

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-06-11

dwa stanowiska inspektora w Zarządzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Numer: 44/18

Data utworzenia: 2018-05-30

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-06-11

inspektor w Departamencie Gospodarki Komunalnej

Numer: 43/18

Data utworzenia: 2018-05-24

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-06-04

inspektor w Departamencie Komunikacji Społecznej

Numer: 42/18

Data utworzenia: 2018-05-24

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-06-04

inspektor w Biurze Nadzoru Właścicielskiego

Numer: 41/18

Data utworzenia: 2018-06-15

Status: Nierozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2018-05-30

trzy stanowiska podinspektora w Departamencie Obsługi Mieszkańców

Numer: 40/18

Data utworzenia: 2018-06-19

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2018-05-22

Feedback

wynik operacji: 6-3