ESP - Sprawozdawczość budżetowa

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Białymstoku w zakresie sprawozdawczości budżetowej:

Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Sprawozdawczość budżetowa mogą być przesyłane do Urzędu sprawozdania Rb-27 z urzędów skarbowych jako organów podatkowych w zakresie wykonania dochodów gmin i udziałów j.s.t. w dochodach budżetu państwa (zgodnie z §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej).

Skrzynka dostępna jest pod adresem: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sprawozdawczość budżetowa, który to adres przekierowuje na odpowiednią stronę portalu ePUAP.

Akceptowalne struktury dokumentów elektronicznych:

zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r.)

Urzędowe poświadczenie odbioru:

urzędowe poświadczenie odbioru wystawione przez Urząd Miejski w Białymstoku może być zapisane na dowolnym nośniku danych obsługiwanym przez komputer interesanta korzystającego z ESP Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Powrót na początek strony