Polityka prywatności

Urząd Miejski w Białymstoku respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu informuje, że dane osobowe zawarte np. w formularzach rejestracyjnych przechowywane są i przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, a w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.). Zgromadzone dane osobowe stanowią wydzieloną bazę danych, przechowywaną w sposób zapewniający właściwą ochronę.

Urząd Miejski w Białymstoku realizuje wymogi wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
W Urzędzie Miejskim w Białymstoku, dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych własnych oraz zleconych, wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, d, e, f lub art. 9. ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j RODO. Urząd Miejski przetwarza dane, co do których:

 • istnieje obowiązek prawny ich podania,
 • podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczonej usługi,
 • podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje co najwyżej utrudnienia w realizowanej usłudze.

Do wyżej wymienionych przypadków stosowane są klauzule informacyjne wskazujące, czy podanie danych jest obowiązkowe lub dobrowolne oraz skutek jaki niesie ze sobą niepodanie danych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób, klauzule informacyjne podawane są podczas pozyskiwania danych osobowych, a w pozostałych przypadkach informacje o przetwarzaniu danych przekazywane są zgodnie z art. 14 RODO. 
Urząd Miejski w Białymstoku pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
Zebrane dane przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynika z przepisów prawa, a w szczególności z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem:

 • nagrań rozmów telefonicznych – przez okres do 30 dni lub do zakończenia postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy,
 • nagrań z monitoringu wizyjnego budynków – przez okres do 14 dni lub do zakończenia postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy.

Administratorem w rozumieniu RODO (administrator danych osobowych) dla danych osobowych gromadzonych przez Urząd Miejski w Białymstoku jest Prezydent Miasta Białegostoku z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia, osoby których dane są przetwarzane mogą kontaktować się z:
Inspektor Ochrony Danych 
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok 
telefon informacyjny: 85 879 79 79
e-mail: bbi@um.bialystok.pl

Rolę inspektora ochrony danych pełni Pan Piotr Krzywosz, zaś jego zastępcą jest Pani Marta Kurkiewicz-Sienkiewicz.

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, na zasadach określonych w art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, na zasadach określonych w art. 22 RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Powrót na początek strony