Rejestr mieszkańców

Rejestr prowadzi:

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Ewidencji Ludności
ul. Branickiego 3/5, pokój 19
15-085 Białystok
telefon: 85 869 6429

Podstawa prawna prowadzenia rejestru i sposób udostępniania:

  1. Informacje udostępniane są na wniosek, w trybie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2024 r. poz. 736 t. j.).
  2. Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1493).
  3. Wniosek do pobrania poniżej.
  4. Informacje zawarte w rejestrze objęte są ochroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
  5. Więcej informacji o procedurze: Udostępnianie danych z ewidencji ludności
Powrót na początek strony