Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Rejestr prowadzi:

Departament Obsługi Mieszkańców
ul. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
pokoje 203 i 204, II piętro
telefon: 85 869 6950

Archiwum prowadzi:

Departament Obsługi Mieszkańców
ul. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
pokoje 206, 207, 208 i 209,  II piętro
telefon: 85 869 6143, 6287, 6908, 6951

Podstawa prawna prowadzenia rejestru i sposobu udostępniania:

  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2019 poz. 2277 ze zmianami)            
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zmianami). 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: