Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego

Rejestr prowadzi:

Departament Urbanistyki i Architektury
ul. dr Ireny Białówny 11, II piętro, w tym:

  • plany i studium do wglądu - informacja sekretariat, telefon 85 878 6603, 85 878 6607,
  • odbiór wypisów i wyrysów - pokój 227, telefon 85 878 6638.

Sposób udostępniania:

  1. Oryginały obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku przechowywane są w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
  2. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) każdy ma prawo do wglądu do studium i planów zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.
  3. W celu otrzymania wypisu i wyrysu należy złożyć wniosek w Departamencie Urbanistyki i Architektury przy ul. dr Ireny Białówny 11 lub w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej 1, określając geodezyjny numer działki i jej położenie, ewentualnie załączając mapę z zaznaczoną nieruchomością. Druk wniosku do pobrania poniżej.
  4. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmianami) za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę skarbową: od wypisu do 5 stron - 30 zł, od wypisu powyżej 5 stron - 50 zł; od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł - razem: nie więcej niż 200 zł.
  5. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczonej opłąty skarbowej.
  6. Opłatę skarbową można wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku - Departament Finansów Miasta, Białystok, ul. Słonimska 1, nr konta 26124052111111001035533132.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony