Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego

Rejestr prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Branickiego 9
Telefon: 85 869 6469, 85 869 6470, 85 869 6471

Sposób udostępniania:

Zasady wydawania dokumentów z rejestru akt stanu cywilnego regulują przepisy art. 44-51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego:

  1. odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego;
  2. zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
  3. zaświadczenia o stanie cywilnym.

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, w tym podmiotom, o których mowa w art. 5a ust. 1, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej, a także Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 4 ww. ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, osoby, której akt stanu cywilnego dotyczy, lub osoby mającej interes prawny, mogą być wydawane w formie dokumentu elektronicznego, kopii lub wydruku dokumentu elektronicznego poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego dokumenty z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.

Teczki spraw załatwianych w ciągu roku kalendarzowego oraz ostatecznie załatwionych, zawierające sprawy zmiany imion i nazwisk, ustalenia brzmienia i pisowni imion i nazwisk, repatriacji, zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, jubileuszy 50 lecia pożycia małżeńskiego - przeglądanie akt sprawy następuje na żądanie strony zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony