Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Czym jest publicznie dostępny wykaz i gdzie go znaleźć?

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) Prezydent Miasta Białegostoku udostępnia publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych stanowi zbiór kart informacyjnych, z których każda opisuje pojedynczy dokument, jego miejsce przechowywania oraz odniesienie do dokumentów z nim powiązanych. Publicznie dostępny wykaz jest prowadzony w formie elektronicznej, w aplikacji „Wykaz” utrzymywanej, administrowanej i udostępnionej organom administracji w serwisie Ekoportal związanym z informacją o środowisku i jego ochronie oraz jej udostępnianiem.

Link przekierowujący do wykazu dokumentów zawierających informacje o środowisku w serwisie ekoportal

Zakres tematyczny informacji znajdujących się w wykazie:

 • ochrona powietrza,
 • ochrona wód,
 • ochrona powierzchni ziemi,
 • ochrona przed hałasem,
 • ochrona przed polami elektromagnetycznymi,
 • ochrona kopalin,
 • ochrona zwierząt oraz roślin,
 • inne.

Rodzaje dokumentów znajdujących się w wykazie:

 • wnioski o wydanie decyzji,
 • wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
 • inne wnioski,
 • decyzje,
 • postanowienia,
 • polityki, strategie, plany lub programy,
 • projekty polityk, strategii, planów lub programów,
 • projekty innych dokumentów,
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • inne raporty,
 • przeglądy ekologiczne,
 • prognozy oddziaływania na środowisko,
 • wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,
 • rejestry,
 • zgłoszenia,
 • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko,
 • koncesje, pozwolenia, zezwolenia,
 • analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów,
 • mapy akustyczne,
 • świadectwa,
 • sprawozdania,
 • deklaracje środowiskowe,
 • inne dokumenty.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony