Izba wytrzeźwień

Adres i dane kontaktowe:

15-546 Białystok, ulica Zaściańska 84
telefon: 85 743 39 98

e-mail: izba@iw.bialystok.pl

Dyrektor e-mail: edward.ciesnowski@iw.bialystok.pl

 

Koordynator do spraw dostępności:

Daniel Samojlik

tel. 85 743 39 98

e-mail: daniel.samojlik@iw.bialystok.pl

Dyrektor:

Edward Ciesnowski

Zadania/cele:

Celem działania Izby Wytrzeźwień jest przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom, w szczególności poprzez:

 • opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwości;
 • udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych;
 • udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości niezbędnej pomocy medycznej;
 • informowanie osób opuszczających izbę o szkodliwości nadużywania alkoholu;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez zarząd Gminy oraz zleconych przez organ administracji rządowej, związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dodatkowy opis:

Izba Wytrzeźwień czynna jest całą dobę. Posiada 51 miejsc noclegowych w tym 20 miejsc dla bezdomnych.

 

Informacja i wniosek o zapewnienie dostępności

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego może:

 • poinformować o braku dostępności.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy po wykazaniu interesu faktycznego może:

 • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie  architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
   

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest znacznie utrudnione lub niemożliwe, podmiot publiczny zobowiązany jest poinformować wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności wraz z uzasadnieniem wskazującym okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku oraz zaproponować dostęp alternatywny.
 

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:

 • wypełnić i wysłać na adres:

Izba Wytrzeźwień w Białymstoku

ul. Zaściańska 84

15-950 Białystok

 Tryb odwoławczy

 Gdy podmiot publiczny nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia, albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności, osoba ze szczególnymi potrzebami ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni od dnia upłynięcia terminu wskazanego w pkt. 1 i 2 oraz 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o braku możliwości zapewnienia dostępności.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Materiały

Wzór informacji o braku dostępności

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

 

Powrót na początek strony