Dom Kultury Śródmieście (DK Śródmieście)

Nazwa Dom Kultury Śródmieście (DK Śródmieście)
Adres 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 13
Dane kontakowe

tel.: 85 741 6517
www.dksrodmiescie.pl

Dyrektor \ kierownik zakładu mgr Wojciech Bokłago
Dodatkowy opis

Celem działania Domu Kultury jest wszechstronna edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę mieszkańców Miasta, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w szczególności polegająca na:

  1. upowszechnianiu działań sprzyjających kształtowaniu zainteresowań artystycznych,
  2. kształtowaniu postaw aktywnego odbioru sztuki oraz uczestnictwa w kulturze,
  3. rozwijaniu wrażliwości artystycznej oraz wzbogacaniu umiejętności artystycznych mieszkańców,
  4. upowszechnianiu dokonań artystycznych mieszkańców,
  5. przyczynianiu się do podnoszenia poziomu amatorskiego ruchu artystycznego.
Zadania \ Cele Dom Kultury realizuje swoje zadania poprzez:
  1. prowadzenie różnorodnych form działalności kulturalnej, w tym: filmowej, fotograficznej, muzycznej, plastycznej, tanecznej i teatralnej,
  2. prezentowanie dorobku artystycznego, w tym zespołów artystycznych funkcjonujących w strukturze Domu Kultury,
  3. organizowanie różnych form indywidualnej i zespołowej aktywności kulturalnej,
  4. organizację imprez i zdarzeń kulturalnych, festiwali i przeglądów z zakresu swojej działalności,
  5. współpracę z instytucjami o podobnym charakterze w rozpoznawaniu, rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Miasta.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.