Dom Kultury Śródmieście (DK Śródmieście)

Adres i dane kontaktowe:

15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 13
telefon: 85 741 6517
strona jednostki: www.dksrodmiescie.pl

Dyrektor jednostki:

Wojciech Bokłago

Zadania/Cele:

Zakres działalności domu kultury obejmuje:
1) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej, w tym: muzycznej, plastycznej, tanecznej, teatralnej i grafiki komputerowej;
2) organizowanie różnych form indywidualnej i zespołowej aktywności kulturalnej, w tym poprzez prowadzenie zespołów artystycznych;
3) prezentowanie i upowszechnianie dorobku artystycznego, w tym twórców amatorów oraz zespołów artystycznych funkcjonujących w domu kultury;
4) organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, w tym festiwali, przeglądów, pokazów, koncertów oraz organizowanie wystaw;
5) organizowanie przedsięwzięć służących upowszechnianiu lokalnego dziedzictwa i służących zaspokajaniu zainteresowań kulturalnych mieszkańców i ich integracji;
6) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych we współpracy z twórcami, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi;
7) współpracę z instytucjami kultury, edukacji, organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną z kraju i zagranicy.

dodatkowy opis:

Celem działania Domu Kultury jest wszechstronna edukacja kulturalna mieszkańców miasta, zwłaszcza dzieci i młodzieży, oraz tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej i zainteresowania sztuką.

 

Powrót na początek strony