Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres i dane kontaktowe:

15-465 Białystok, ul. Włókiennicza 4
telefon: 85 66 52 870
strona jednostki: miejskoaktywni.pl/#/home

Dyrektor jednostki:

Paweł Orpik

Zadania:

Przedmiotem działalności Ośrodka jest wykonywanie zadań własnych Miasta Białystok w zakresie kultury fizycznej i turystyki, oraz utrzymania terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym przekazanym mu w trwały zarząd przez Gminę Białystok.
Zadania BOSiR realizowane są między innymi poprzez:

 • zarządzanie i administrowanie obiektami oraz urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi,
 • organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowych,
 • zapewnienie i szkolenie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć sportowych,
 • tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
 • prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi Ośrodka, działalności hotelarsko-gastronomicznej, wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego,
 • organizację i obsługę ruchu turystycznego,
 • prowadzenie innej działaności, w tym działalności gospodarczej, celem pozyskiwania środków na rozszerzenie działalności statutowej Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Dodatkowy opis:

Ośrodek prowadzi swoją działalność w oparciu o obiekty sportowo-rekreacyjne. W chwili obecnej BOSiR zarządza i administruje następującymi obiektami:

 1. Pływalnia „Sportowa” przy ul. Włókienniczej 4,
 2. Pływalnia „Kameralna” przy ul. Mazowieckiej 39 C,
 3. Pływalnia „Rodzinna” przy ul. Stromej 1 A,
 4. Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” przy ul. Plażowej 1,
 5. Zespół Obiektów Sportowych „Zwierzyniec”, w którym wyodrębnia się obiekty:
 • Stadion lekkoatletyczny przy ul. 11 Listopada 28,
 • Lodowisko przy ul. 11 Listopada 28,
 • Hotel przy ul. Wołodyjowskiego 5,

6. Tor Wschodzący Białystok.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony