Muzeum Pamięci Sybiru

Adres i dane kontaktowe:

ulica Węglowa 1
15-121 Białystok
telefon: 795 650 800
strona jednostki: www.sybir.bialystok.pl
strona BIP: sybir.um.bialystok.pl

Dyrektor jednostki:

dr hab. Wojciech Śleszyński

Zadania/Cele:

Muzeum realizuje swoje cele poprzez:

 1. gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowane i naukowe opracowanie gromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych z zakresu swojej działalności;
 2. przechowywanie gromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 3. zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
 4. organizowanie wystaw stałych i czasowych;
 5. organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
 6. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, popularyzatorskiej i kulturalnej;
 7. udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;
 8. prowadzenie działalności wydawniczej poprzez m.in. publikację wyników prowadzonych badań naukowych, katalogów zbiorów, prac popularnonaukowych z zakresu swojej działalności oraz innych katalogów, folderów do wystaw;
 9. zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze biorów i zgromadzonych insomacji;
 10. prowadzenie archiwum i zbiorów bibliotecznych w zakresie prowadzonej działalności;
 11. organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów w zakresie prowadzonej działalności;
 12. organizowanie uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia związane z zakresem prowadzonej działalności
 13. zbieranie świadectw pisanych i mówionych Sybiraków i ich rodzin, mieszkających w Polsce i poza krajem.

Muzeum, realizując cele statutowe, współpracuje z instytucjami kultury, instytucjami naukowymi, edukacyjnymi i archiwami w kraju i za granicą oraz organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami pozarządowymi, mediami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Dodatkowy opis:

Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, ochrona i udostępnianie zbiorów dokumentujących losy obywateli polskich zesłanych i deportowanych na Sybir oraz osadnictwo Polaków w Rosji i ZSRR, a także prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy związanej z tematyką zesłań, deportacji i losów Polaków na Sybirze oraz na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: