Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Adres i dane kontaktowe:

15-540 Białystok, ul. Żurawia 71
telefon: 534 653 001
telefon/fax: +48 85 733 39 55
serwis jednostki: www.bpnt.bialystok.pl
adres e-mail: bpnt@bpnt.bialystok.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: BPN-T/skrytkaESP

Dyrektor jednostki:

Anna Daszuta-Zalewska

Cele i zadania:

 1. zapewnienie korzystnych warunków do powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną;
 2. zapewnienie warunków do świadczenia usług badawczo-rozwojowych;
 3. działania na rzecz zwiększania absorpcji innowacji wiedzy w przedsiębiorstwach;
 4. inkubowanie nowopowstających firm technologicznych i zapewnienie usług wsparcia dla firm innowacyjnych;
 5. rozwój gospodarki opartej na wiedzy m.in. poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem;
 6. kreowanie i stymulowanie współpracy klastrowej;
 7. współpraca z partnerami lokalnymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi w zakresie rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych;
 8. promocja postaw innowacyjnych i przedsiębiorczości;
 9. działania informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii;
 10. zarządzanie budynkami BPN-T poprzez wynajem lokali dla firm i instytucji naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu;
 11. obsługa techniczna i administracyjna obiektów, lokali, infrastruktury, wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby przedsięwzięć innowacyjnych;
 12. pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej;
 13. działania upowszechniające naukę oraz działania edukacyjne i dydaktyczne.

Opis dodatkowy:

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny to wyodrębniona, miejska jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, działająca w formie jednostki budżetowej. Rozpoczęła działalność z dniem 01 lipca 2011 roku. Jej funkcjonowanie regulują akty w formie uchwał Rady Miasta Białystok w sprawie utworzenia jednostki oraz nadania Statutu i zarządzeń Prezydenta Miasta, zatwierdzających regulamin organizacyjny BPN-T.

BPN-T powstał, aby wspierać rozwój innowacyjnych firm, kształtować postawy przedsiębiorcze wśród studentów, absolwentów, pracowników nauki, a także mieszkańców miasta i regionu. Dzięki nowoczesnej bazie, dostępie do wiedzy oraz globalnym kontaktom BPN-T wspomaga rozwój przedsięwzięć opartych na nowoczesnych technologiach. Zadaniem Parku jest także wzmocnienie potencjału miasta i regionu poprzez stymulowanie współpracy przedsiębiorstw ze środowiskiem akademickim. Korzystanie z infrastruktury i specjalistycznego wyposażenia Parku odbywa się na preferencyjnych warunkach.

Powrót na początek strony