XXI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 27 lutego 2020 r.

Tytuł
XXI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 27 lutego 2020 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

XXI sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 27 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

W związku z zachowaniem terminu wynikającego z art. 20 ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym, projekty uchwał zawarte w drukach nr 319 i 320 zostaną wprowadzone do porządku obrad bez konieczności jego rozszerzania w głosowaniu.

 • Porządek obrad XXI sesja w dniu 27 lutego 2020 r. ( do odczytu) (DOC, 63 KB)

 • Druk Nr 295 ( do odczytu) (PDF, 3,55 MB)

  w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach nr ewid. gr. 70/8 i 70/10 w obr. 20 (Przemysłowy) przy ul. Baranowickiej w Białymstoku

 • Autopoprawka do druku Nr 295 (PDF, 2,98 MB)

 • Druk Nr 299 ( do odczytu) (PDF, 648,58 KB)

  w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 1 - Centrum

 • Druk Nr 300 ( do odczytu) (PDF, 369,99 KB)

  w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 26 – Bacieczki.

 • Druk Nr 301 (do odczytu) (PDF, 419,05 KB)

  w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlach: nr 20 – Starosielce i 22 – Leśna Dolina

 • Druk Nr 302 (do odczytu) (PDF, 221,72 KB)

  w sprawie rozpatrzenia skargi Lidl Sp. z o.o. Sp. k. na Prezydenta Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 303 ( do oczytu) (PDF, 229,2 KB)

  rozpatrzenia skargi Pana L.S. na Prezydenta Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 304 ( do odczytu) (PDF, 227,77 KB)

  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość

 • Druk Nr 305 (do odczytu) (PDF, 516,58 KB)

  w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1 w Białymstoku oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1 w Białymstoku do Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

 • Druk Nr 306 (do odczytu) (PDF, 515,83 KB)

  w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 2 w Białymstoku oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 2 w Białymstoku do Zespołu Szkół Mechanicznych im. św. Józefa w Białymstoku

 • Druk Nr 307 (do oczytu) (PDF, 513,3 KB)

  w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 4 w Białymstoku oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 4 w Białymstoku do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

 • Druk Nr 308 (do odczytu) (PDF, 515,77 KB)

  w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 5 w Białymstoku oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 5 w Białymstoku do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

 • Druk Nr 309 (do odczytu) (PDF, 240,73 KB)

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Choroszcz, Juchnowiec Kościelny i Supraśl porozumień międzygminnych powierzających Miastu Białystok prowadzenie zadania własnego Gminy w zakresie organizacji i prowadzenia systemu roweru publicznego

 • Druk Nr 310 (do odczytu) (PDF, 311,32 KB)

  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli, pełniących inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Miasto Białystok.

 • Druk Nr 311 (do odczytu) (PDF, 329,69 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 312 (do odczytu) (PDF, 200,01 KB)

  w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej uchwały

 • Druk Nr 313 (do odczytu) (PDF, 214,96 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 • Druk Nr 314 (do odczytu) (PDF, 203,47 KB)

  w sprawie powierzenia uprawnienia Prezydentowi Miasta Białegostoku do stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z centrum popularyzacji nauki (Epi-Centrum Nauki)

 • Druk Nr 315 (do odczytu) (PDF, 771,2 KB)

  w sprawie założenia XII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 "Pietrasze" w Białymstoku

 • Druk Nr 316 (do odczytu) (PDF, 1,25 MB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 • Druk Nr 317 (do odczytu) (PDF, 2,23 MB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok

 • Druk Nr 318 ( do odczytu) (PDF, 585,09 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020 – 2040

 • Druk Nr 319 ( do odczytu ) (PDF, 224,25 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku.

 • Druk Nr 320 (do odczytu) (PDF, 2,54 MB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku (w rejonie ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza)

 • Druk Nr 321 (do odczytu) (PDF, 205,34 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: