Prezydent Miasta Białegostoku

Zdjęcie portretowe Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego

dr hab. Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białegostoku

Kompetencje:

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jest organem wykonawczym, kieruje bieżącymi sprawami Miasta i reprezentuje je na zewnątrz.

Do jego zadań należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał Rady,
 • zbieranie danych i analizowanie zjawisk we wszystkich istotnych dziedzinach funkcjonowania miasta, w tym również w dziedzinach podległych administracji rządowej oraz składanie Radzie sprawozdań wraz z wnioskami,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • udzielanie pełnomocnictw kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej do zarządzania mieniem tych jednostek oraz wyrażenie zgody na dokonywanie czynności przekraczających zakres stałych umocowań,
 • wykonywanie zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa do kompetencji Prezydenta.

Prezydent Miasta Białegostoku sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących jednostek organizacyjnych Urzędu:

 1. Biura Audytu Wewnętrznego,
 2. Biura Funduszy Europejskich,
 3. Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
 4. Biura Nadzoru Właścicielskiego,
 5. Biura Prawnego,
 6. Biura Rady Miasta,
 7. Biura Zamówień Publicznych,
 8. Departamentu Komunikacji Społecznej,
 9. Departamentu Prezydenta Miasta,
 10. Departamentu Strategii i Rozwoju,
 11. Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
 12. samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Biogram

Tadeusz Truskolaski urodził się 10 kwietnia 1958 r. w Kapicach Starych. Wychowany został w rodzinie o silnych tradycjach akowskich, stąd też szczególnie bliskie mu są wartości patriotyczne i chrześcijańskie.

W roku 2006 Tadeusz Truskolaski po raz pierwszy wziął udział w wyborach samorządowych 26 listopada mieszkańcy powierzyli mu urząd Prezydenta Miasta na czteroletnią kadencję. Ślubowanie złożył 5 grudnia 2006 r. W 2018 roku białostoczanie po raz czwarty zdecydowali, że Tadeusz Truskolaski powinien stać na czele białostockiego samorządu. Obecna, czwarta już kadencja, potrwa do 2023 roku. Prezydentura Tadeusza Truskolaskiego to czas dynamicznego rozwoju miasta, m.in. dzięki skutecznemu pozyskiwaniu funduszy unijnych. Od 2007 roku Białystok zdobył ok. 2 mld zł dofinansowania na inwestycje warte ok. 3 mld zł, które diametralnie zmieniły wygląd miasta i komfort życia mieszkańców.

Tadeusz Truskolaski z wykształcenia jest ekonomistą. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki, kontynuując jednocześnie pracę naukową. Obecnie posiada tytuł doktora habilitowanego, jest profesorem Uniwersytetu w Białymstoku. Na swoim koncie ma ponad 110 publikacji naukowych.

Od dłuższego czasu Tadeusz Truskolaski angażuje się w prace, związane z rozwojem naszego miasta, regionu i kraju. Pełnił funkcję doradcy ministra rozwoju regionalnego. Pracował w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych nad Strategią Rozwoju Kraju oraz Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

Po utworzeniu samorządów wojewódzkich kierował w podlaskim Urzędzie Marszałkowskim Departamentem Polityki Regionalnej, gdzie wdrażał program PHARE. Stworzony wówczas przez Tadeusza Truskolaskiego zespół fachowców zapewnił naszemu Miastu i całemu Podlasiu ponad 400 mln złotych ze środków Unii Europejskiej.

Od roku 2011 Prezydent Białegostoku aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Regionów, organu doradczego UE, zajmującego się polityką regionalną.

W marcu 2019 roku został wybrany na prezesa zarządu Unii Metropolii Polskich, skupiającej 12 największych polskich miast. Wcześniej wszedł do zarządu Związku Miast Polskich.

Jako naukowiec Tadeusz Truskolaski posiada liczne kontakty międzynarodowe. Włada biegle językiem angielskim i rosyjskim. Cały czas angażuje się w działalność społeczną jako członek NSZZ "Solidarność" na Uniwersytecie w Białymstoku.

Jego pasją jest sport i rekreacja. Zimą jeździ na nartach i łyżwach, latem - na rowerze. Oprócz tego pływa oraz gra w tenisa ziemnego i stołowego. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Wolny czas Tadeusz Truskolaski chętnie spędza z rodziną w ogrodzie działkowym.

Powrót na początek strony