Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne Lech Spółka z o.o.

Adres i dane o firmie:

ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
telefon: 85 653 94 44
fax: 85 652 23 12
strona spółki: www.lech.net.pl
KRS 0000097008
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności:

podstawowym celem Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Organ uprawniony do reprezentacji:

Zarząd Spółki w składzie:

  • Michał Witold Stefanowicz - Prezes Zarządu
  • Alina Pisiecka - Wiceprezes Zarządu
  • Tomasz Janczyło - Wiceprezes Zarządu

Prokurenci:

  • Konrad Godebski
  • Hanna Kołtun

Sposób reprezentacji:

dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru:

Rada Nadzorcza:

  • Adam Borowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Bożena Maria Dobrzańska - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel:

Gmina Białystok - 100% udziałów spółki (10 udziałów o wartości nominalnej 3.707.293,60 zł każdy)

Wartość kapitałów w zł na dzień 30.06.2023 r.:  

  • kapitał zakładowy 37.072.936,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony