Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne Lech Spółka z o.o.

Firma

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo - Produkcyjne „Lech” Spółka z o.o.
ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
tel.: 85 653 94 44
fax: 85 652 23 12
www.lech.net.pl

 

KRS 0000097008

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności
  • podstawowym celem Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Organ uprawniony do reprezentacji

Zarząd Spółki w składzie:

  • Michał Witold Stefanowicz - Prezes Zarządu
  • Alina Pisiecka - Wiceprezes Zarządu
Prokurenci
  • Konrad Godebski
  • Hanna Kołtun

Sposób reprezentacji

dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru

Rada Nadzorcza:

  • Adam Borowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Bożena Maria Dobrzańska - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Ewa Aleksandra Małyszko - Sekretarz Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel

Gmina Białystok - 100% udziałów spółki (10 udziałów o wartości nominalnej 3.707.293,60 zł każdy)

Majątek spółki

Wartość kapitałów w zł na dzień 31.12.2018 r.:  

  • kapitał zakładowy 37.072.936,00 zł
  • kapitał zapasowy  22.697.144,64 zł  

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.