Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Adres i dane o firmie:

ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal nr 5
15-687 Białystok
strona spółki: www.tbs.bialystok.pl
KRS 0000079452
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności:

Budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu

Organ uprawniony do reprezentacji:

Zarząd Spółki w składzie:

  • Eugeniusz Marian Zysk - Prezes
  • Andrzej Marek Sądel - Wiceprezes

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Prokurenci:

Wiesława Sikorska Grodzka

Sposób reprezentacji:

dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru:

Rada Nadzorcza:

  • Kazimierz Rek- Przewodniczący Rady Nadzorczej

  • Dorota Huzarska Ryzenko - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

  • Jacek Piorunek - Sekretarz Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel:

Gmina Białystok - 100% udziałów spółki (99 603 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)

Gmina Białystok na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku.

Majątek spółki:

Wartość kapitałów w zł na dzień 30.06.2020 roku:

  • kapitał zakładowy 49.801.500,00 zł
  • kapitał zapasowy  69.754.091,77 zł  

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.