Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Nazwa firmy

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal nr 5

15-687 Białystok

www.tbs.bialystok.pl

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności
  • Budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu
Organ uprawniony do reprezentacji

Zarząd Spółki w składzie:

  • Eugeniusz Marian Zysk - Prezes
  • Andrzej Marek Sądel - Wiceprezes

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Prokurenci

 Adrian Futryn

Sposób reprezentacji

dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru

Rada Nadzorcza:

  • Kazimierz Rek- Przewodniczący Rady Nadzorczej

  • Adam Borowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  • Jacek Piorunek - Sekretarz Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel

Gmina Białystok - 100% udziałów spółki (99 603 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)

Gmina Białystok na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku.

Majątek spółki

Wartość kapitałów w zł na dzień 31.12.2015 roku:

  • kapitał zakładowy 49.801.500,00 zł
  • kapitał zapasowy  40.303.535,48 zł  

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.