Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Adres i dane o firmie:

ul. Składowa 11, 15-399 Białystok
KRS 0000031037
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności:

Wykonywanie zadań własnych Miasta Białegostoku w zakresie transportu zbiorowego

Organ uprawniony do reprezentacji:

Zarząd Spółki w składzie:

  • Marcin Moskwa - prezes

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Prokurenci:

Elżbieta Beata Konieczna Stankiewicz

Sposób reprezentacji:

w przypadku Zarządu jednoosobowego - członek Zarządu jednoosobowo, w przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób - współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru:

Rada Nadzorcza:

  • Anna Gardocka Jałowiec - Przewodnicząca
  • Adam Wilemajtys - Wiceprzewodniczący
  • Łukasz Marcin Hendel - Sekretarz

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel:

Gmina Białystok - 100% udziałów spółki (40.177 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)
Gmina Białystok na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku.

Wartość kapitałów w zł na dzień 30.06.2023 r.:

  • kapitał zakładowy        20.088.500,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony