Stadion Miejski

Nazwa firmy:

„Stadion Miejski” Spółka z o.o.

ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok

www.stadion.bialystok.pl

Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności:

 • działalność obiektów sportowych
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • pozostała działalność związana ze sportem
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
 • wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynku
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Organ uprawniony do reprezentacji:

Zarząd Spółki w składzie:

 • Adam Popławski – Prezes Zarządu
 • Bogusława Janowicz – Wiceprezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Prokurenci:

Cezary Jan Mielko

Sposób reprezentacji:

dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru:

Rada Nadzorcza:

 • Tomasz Dębowski - Przewodniczący
 • Cezary Gil - Wiceprzewodniczący
 • Anna Augustyn – Sekretarz

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel:

Gmina Białystok - 100% udziałów spółki (96.651 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)

Gmina Białystok na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku.

Majątek spółki:

Wartość kapitału zakładowego na dzień 20.05.2019 roku:

 • 51.286.500,00 zł

 

Feedback