Stadion Miejski

Adres i dane o firmie:

ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok
strona spółki: www.stadion.bialystok.pl
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności:

 • działalność obiektów sportowych
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • pozostała działalność związana ze sportem
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
 • wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynku
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Organ uprawniony do reprezentacji:

Zarząd Spółki w składzie:

 • Tomasz Dębowski – Prezes Zarządu
 • Bogusława Janowicz – Wiceprezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Prokurenci:

Jarosław Zygmunt Dworzański

Sposób reprezentacji:

dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru:

Rada Nadzorcza:

 • Cezary Gil - Przewodniczący
 • Anna Augustyn – Wiceprzewodnicząca
 • Kamil Waligóra - Sekretarz

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel:

Gmina Białystok - 100% udziałów spółki (156.951 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)

Gmina Białystok na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku.

Wartość kapitału zakładowego na dzień 21.12.2023 roku:

 • kapitał zakładowy 78.475.500,00 zł
Powrót na początek strony