Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.

Adres i dane o firmie:

ul. Składowa 7, 15-399 Białystok
KRS 0000097195
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności:

Wykonywanie zadań własnych Miasta Białegostoku w zakresie transportu zbiorowego

Organ uprawniony do reprezentacji:

Zarząd Spółki w składzie:

  • Cezary Zajkowski - Prezes Zarządu
  • Ignacy Ireneusz Andrukiewicz - Wiceprezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Prokurenci:

Małgorzata Buśko

Sposób reprezentacji:

dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru:

Rada Nadzorcza: 

  • Marek Stanisław Karp - Przewodniczący
  • Elżbieta Majewska - Wiceprzewodnicząca
  • Agnieszka Kawałko -Sekretarz

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel:

Gmina Białystok - 100% udziałów spółki (35 294 udziałów o wartości nominalnej  500 zł każdy)

 

Wartość kapitałów w zł na dzień 30.06.2023 r.:

  • kapitał zakładowy 17.647.000,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony