Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Prezydent Miasta Białegostoku na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanych zezwoleniach na zbieranie odpadów, zezwoleniach na przetwarzanie odpadów i zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni jej treść.   

 

Prezydent Miasta Białegostoku w dniu 8 października 2021 r. wydał decyzję znak: DOŚ-I.6233.14.2021, zezwalającą firmie 4BAU Sp. z o.o. ul. Legionowa 28/807, 15-281 Białystok, na przetwarzanie odpadów  innych niż niebezpieczne, na terenie nieruchomości położonej w Białymstoku, w obrębie ul. Plażowej, Poziomej i Sowlańskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1237/13, obręb 20 - Przemysłowy, (treść decyzji poniżej w załączniku). Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pokój: 1111. Data udostępnienia informacji 13 października 2021 r.

 Z uwagi na panujący w Polsce stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, proszę o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu udostępnienia zgromadzonej dokumentacji pod nr tel. (85) 869 68 54.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: