Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Prezydent Miasta Białegostoku na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanych zezwoleniach na zbieranie odpadów, zezwoleniach na przetwarzanie odpadów i zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni jej treść.   

Prezydent Miasta Białegostoku w dniu 26 października 2021 r. wydał decyzję znak: DOŚ-I.6233.18.2021, zezwalającą, na zbieranie odpadów, na terenie budynku magazynowego znajdującego się na nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. Hetmańskiej 38, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 806/26 i 806/31, obręb 4 - Starosielce Płn., (treść decyzji poniżej w załączniku). Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pokój: 1111. Data udostępnienia informacji 29 października 2021 r.

 Z uwagi na panujący w Polsce stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, proszę o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu udostępnienia zgromadzonej dokumentacji pod nr tel. (85) 869 68 54.

Powrót na początek strony