Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 298 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr XVIII/297/19

W sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego

Nr uchwały: XVIII/297/19

Data uchwalenia: 2019-12-23

Uchwała nr XVIII/296/19

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019 – 2036

Nr uchwały: XVIII/296/19

Data uchwalenia: 2019-12-20

Uchwała nr XVIII/295/19

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok

Nr uchwały: XVIII/295/19

Data uchwalenia: 2019-12-20

Uchwała nr XVIII/294/19

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Nr uchwały: XVIII/294/19

Data uchwalenia: 2019-12-20

Uchwała nr XVIII/293/19

W sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Nr uchwały: XVIII/293/19

Data uchwalenia: 2019-12-20

Uchwała nr XVIII/292/19

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr uchwały: XVIII/292/19

Data uchwalenia: 2019-12-20

Uchwała nr XVIII/291/19

W sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie miasta Białegostoku

Nr uchwały: XVIII/291/19

Data uchwalenia: 2019-12-20

Uchwała nr XVIII/290/19

W sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Nr uchwały: XVIII/290/19

Data uchwalenia: 2019-12-20

Uchwała nr XVIII/289/19

W sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Nr uchwały: XVIII/289/19

Data uchwalenia: 2019-12-20

Uchwała nr XVIII/288/19

W sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr uchwały: XVIII/288/19

Data uchwalenia: 2019-12-20

Feedback