Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 955 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr LXIX/955/23

W sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Z. B. na odmowę sprzedaży lokalu mieszkalnego

Nr uchwały: LXIX/955/23

Data uchwalenia: 2023-03-27

Uchwała nr LXIX/954/23

W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białystok"

Nr uchwały: LXIX/954/23

Data uchwalenia: 2023-03-27

Uchwała nr LXIX/953/23

W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Wasilków

Nr uchwały: LXIX/953/23

Data uchwalenia: 2023-03-27

Uchwała nr LXIX/952/23

W sprawie: wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2023 roku

Nr uchwały: LXIX/952/23

Data uchwalenia: 2023-03-27

Uchwała nr LXIX/951/23

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska położonego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej

Nr uchwały: LXIX/951/23

Data uchwalenia: 2023-03-27

Uchwała nr LXIX/950/23

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025

Nr uchwały: LXIX/950/23

Data uchwalenia: 2023-03-27

Uchwała nr LXIX/949/23

W sprawie: przystąpienia Miasta Białystok do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Nr uchwały: LXIX/949/23

Data uchwalenia: 2023-03-27

Uchwała nr LXIX/948/23

W sprawie: zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023

Nr uchwały: LXIX/948/23

Data uchwalenia: 2023-03-27

Uchwała nr LXIX/947/23

W sprawie: udzielenia w 2023 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ich wysokości

Nr uchwały: LXIX/947/23

Data uchwalenia: 2023-03-27

Uchwała nr LXIX/946/23

W sprawie: dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Białystok

Nr uchwały: LXIX/946/23

Data uchwalenia: 2023-03-27

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Wyniki głosowań na sesjach Rady Miasta