Komisja Rewizyjna

Zakres działania:

 1. kontrola działalność Prezydenta, jednostek organizacyjnych i pomocniczych Miasta na podstawie kryteriów celowości, legalności, rzetelności i gospodarności w zakresie zarządzania mieniem i wykonywania budżetu,
 2. opiniowanie wykonanie budżetu Miasta,
 3. występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi,
 4. wykonuje inne zadania zlecone przez Radę lub z własnej inicjatywy w zakresie kontroli Prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
 5. dokonuje kontroli z własnej inicjatywy.

Członkowie Komisji:

 1. Gracjan Paweł Eshetu-Gabre - Przewodniczący Komisji
 2. Maciej Marek Garley
 3. Jarosław Grodzki
 4. Karol Konrad Masztalerz 
 5. Agnieszka Małgorzata Rzeszewska - Wiceprzewodnicząca Komisji
 6. Krzysztof Jan Stawnicki


Obsługa Komisji:

Biuro Rady Miasta
ul. Słonimska 1, pok. 605
Agnieszka Trzeciak, telefon 85 869 6160
Powrót na początek strony