Udzielenie, odmowa lub cofnięcie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawna lub osobę fizyczną

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Edukacji
Kategoria usług
Edukacja

Podstawowe informacje

 1. Założyciel (osoba prawna lub osoba fizyczna) składa wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, łącznie z projektami aktu założycielskiego i statutu. Wniosek powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą Prezydenta.
 2. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej jest udzielane, jeżeli:
  • statut lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem przewiduje prowadzenie przez nią działalności oświatowej;
  • projekt aktu założycielskiego i projekt statutu szkoły lub placówki publicznej są zgodne z przepisami ustawy i aktów prawnych wydanych na jej podstawie;
  • warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły lub placówki publicznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt zapewniają realizację statutowych zadań szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
  • nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej danego typu lub rodzaju;
  • utworzenie szkoły w miejscowości wskazanej przez założyciela stanowi korzystne uzupełnienie sieci szkół w tej miejscowości, gminie, powiecie, województwie lub regionie;
  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zawód lub zawody w jakich będzie kształcić szkoła są zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.
 3. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej jest udzielane po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
 4. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej cofa się w przypadku:
  • wykreślenia osoby prawnej będącej założycielem z Krajowego Rejestru Sądowego;
  • wykreślenia postanowień przewidujących prowadzenie działalności oświatowej ze statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem;
  • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego działalności oświatowej osobie fizycznej lub osobie prawnej będącej założycielem;
  • udzielenia zgody na likwidację szkoły lub placówki publicznej przez organ, który udzielił zezwolenia na jej założenie.
 5. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej może być cofnięte w przypadku:
  • nierozpoczęcia działalności przez szkołę lub placówkę publiczną w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu określonego w zezwoleniu;
  • przerwania działalności szkoły lub placówki publicznej na okres dłuższy niż dwa miesiące, niewynikający z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego;
  • określonym w art. 56 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe;
  • zmiany lub wprowadzenia nowego zawodu w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, z naruszeniem art. 68 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
 6. Wniosek powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą Prezydenta.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej zawiera:
  • w przypadku założyciela będącego osobą prawną – nazwę założyciela, adres jego siedziby oraz wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej;
  • w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną – imię i nazwisko założyciela, numer ewidencyjny PESEL, adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji;
  • określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy, wychowanków) oraz:
   • w przypadku szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego – wskazanie, czy szkoła przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych,
   • w przypadku szkoły podstawowej – wskazanie czy w szkole będą zorganizowane oddziały przedszkolne oraz czy szkoła będzie posiadać podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne,
   • w przypadku szkoły podstawowej, o której mowa w art. 95 ust. 2,3 i 6 ustawy Prawo oświatowe – wskazanie klas, które ma obejmować struktura organizacyjna tej szkoły,
   • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zawodu lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,
   • w przypadku szkoły specjalnej - rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę;
  • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki publicznej, wraz z informacją o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych,
  • dane, o których mowa w art. 88 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe.
 2. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej dołącza się:
  • aktualny odpis z KRS i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - wyciąg z dowodu osobistego zawierający imię, nazwisko i numer ewidencyjny PESEL - poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika urzędu przyjmującego wniosek;
  • projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej;
  • projekt statutu szkoły lub placówki publicznej;
  • opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna i najbliższym jego otoczeniu;
  • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
  • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych;
  • osoba fizyczna składająca wniosek o udzielenie zezwolenia, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej wniosek. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki (oświadczenie może zostać złożone również po uzyskaniu zezwolenia).

Uwagi!

 1. Dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej mającej siedzibę za granicą, wymaga poświadczenia przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną. Jeżeli dokument taki został sporządzony w języku obcym, należy go przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
 2. Stosownie do art. 76a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, lub na żądanie strony przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie, któremu okazano oryginał dokumentu.
 3. W przypadku niekompletności wniosku wnosi się o usunięcie braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.  

Czas realizacji

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Edukacji
Referat ds. Niesamorządowych Jednostek Oświatowych
ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej służy odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1591)
Powrót na początek strony