Aktualne konta bankowe

Departament Rachunkowości

Wpłaty na konto dochodów Miasta Białegostoku z tytułu:

 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, służebność drogi
 • dzierżawy gruntu i budynków, czasowego zajęcia terenu
 • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności
 • opłaty adiacenckiej, renty planistycznej
 • zwrotu i zamiany nieruchomości
 • grzywien szkolnych
 • wykupu lokali mieszkalnych i użytkowych
 • opłaty za operat szacunkowy
 • opłaty za pobyt w DPS oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej
 • kosztów zastępstwa procesowego
 • opłaty za kartę wędkarską
 • opłaty za informację o środowisku
 • wpłat za wycinkę drzew i krzewów
 • opłaty geodezyjno-kartograficzne
 • za usuwanie pojazdów z drogi pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
05 1240 5211 1111 0010 3553 7778 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłaty na konto dochodów Skarbu Państwa z tytułu:

 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntu
 • dzierżawy gruntu i budynków
 • przekształcenia prawa wieczystego użytkowanie gruntu w prawo własności
 • trwały zarząd
 • zwrotu nieruchomości
 • sprzedaży nieruchomości
 • opłaty za udostępnienie danych osobowych

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
24 1240 5211 1111 0010 3553 7824 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłaty na konto dochodów Miasta Białegostoku z tytułu:

 • opłat komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów dokonywanych przez mieszkańców Białegostoku
 • udzielonych przez Urząd Miasta Białegostoku licencji TAXI, oznaczeń numerów bocznych TAXI oraz licencji, zezwoleń i zaświadczeń na przewóz osób i rzeczy
 • opłat za wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajami dokonywanych przez mieszkańców Białegostoku
 • wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców
 • wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców
 • wydania poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez OSK

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
09 1240 5211 1111 0010 5270 5833 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłaty na konto dochodów Miasta Białegostoku z tytułu:

 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr
61 1240 5211 1111 0010 4856 6198 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku z tytułu:

 • opłat dodatkowych za przejazd autobusami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
17 1240 5211 1111 0010 3553 4458 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku z tytułu:

 • opłat za hurtową sprzedaż biletów komunikacji miejskiej
 • opłat za dzierżawę autobusów spółkom miejskim
 • opłat za świadczenie usług komunikacyjnych gminom ościennym
 • opłat za przedłużenie linii komunikacyjnych
 • opłat za zatrzymywanie się na udostępnionych przystankach autobusowych
 • opłat za wydanie duplikatu karty miejskiej
 • opłat za przewóz osób niepełnosprawnych

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
64 1240 5211 1111 0010 5794 6723 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku z tytułu:

 • wydanych zezwoleń w formie decyzji lub umowy na zajęcie pasa drogowego
 • wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
06 1240 5211 1111 0010 3553 4559 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku z tytułu:

 • opłaty dodatkowe za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania za brak opłaty
  za parkowanie

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. nr:
22 1240 5211 1111 0010 3555 6290 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku z tytułu:

 • opłaty za mandaty karne wystawione przez Straż Miejską w Białymstoku

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
84 1240 5211 1111 0010 4067 7841 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłaty wadium na organizowane przetargi:

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
37 1240 5211 1111 0010 3553 7299 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości

________________________________________

Spłaty pożyczek udzielonych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
91 1240 5211 1111 0010 3553 7491 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:

 1. I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
 2. II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
 3. Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
 4. I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

________________________________________

________________________________________

Departament Finansów Miasta

Wpłaty dochodów podatkowych Gminy Białystok (ul. Słonimska 1, pok. 4, 204, 205, 205A) z tytułu:

 • podatku od nieruchomości (tel. 85 869 60 89, 85 869 61 05, 85 869 62 27, 85 869 65 45, 85 869 65 49, 85 869 69 26, 85 869 65 58, 85 869 65 48, 85 869 69 25, 85 879 72 36, 85 879 72 26)
 • podatku od środków transportowych (tel. 85 869 69 65)
 • podatku rolnego (tel. 85 869 69 65 )
 • podatku leśnego (tel.85 869 69 65 )
 • opłaty targowej (tel. 85 869 65 58)

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
78 1240 5211 1111 0010 3553 2584 - Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta.

________________________________________

Wpłaty dochodów Gminy Białystok (ul. Słonimska 1, pok. 4) z tytułu:

 • opłaty skarbowej (tel. 85 869 69 02)

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132 - Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta.

________________________________________

Wpłaty dochodów Gminy Białystok (ul. Słonimska 8, pok. 100, 101, 102, 103, 104) z tytułu:

 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (tel. 85 869 6098, 85 879 7182, 85 869 6485, 85 869 6486, 85 869 6487, 85 879 7329, 85 879 7330)

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
09 1240 5211 1111 0010 5186 3776 - Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta.

________________________________________

Wpłaty bez prowizji na wyżej wymienione konta Departamentu Finansów Miasta można uiszczać w następujących punktach:

tytułem opłaty skarbowej w kasach:

 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,
 • Urząd Stanu Cywilnego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 6,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,
 • Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 2/2, pok.115.

tytułem podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących placówkach bankowych:

 • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14,
 • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2

oraz we wszystkich placówkach pocztowych.