Niepełnosprawni w urzędach

Sprawy do załatwienia

Urząd Miejski w Białymstoku

ul. Słonimska 1 pokój 405, 501, 502, 506, 507

Prezydent Miasta Białegostoku
Tadeusz Truskolaski
Pokój 405
tel.: 85 869 6001

Rafał Rudnicki
Pokój 506
tel.: 85 869 6065

Tomasz Klim
Pokój 507
tel.: 85 869 6006

Marek Masalski
Pokój 502
tel.: 85 869 6007

Eliza Agnieszka Cybulko
Pokój 501
tel.: 85 869 6008

Herb Miasta Białystok
Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek.
Aby umówić spotkanie należy skontaktować się z sekretariatem.

Osoba do kontaktu

 

Joanna Kakareko
tel.: (85) 869 6565
tel. kom.: 509 200 580
migam@um.bialystok.pl

 

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Składowa 11, pokój 205

tel.: 85 869 6700


Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej

ul. Składowa 11, pokój 108

tel.: 85 869 6980

Autobus komunikacji miejskiej
 • realizacja zadań w zakresie utrzymania i ochrony dróg oraz ścieżek rowerowych
 • realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, w tym na wykonywanie robót drogowych,
 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic i placów Miasta,
 • organizowanie miejskiego transportu zbiorowego,
 • Przygotowywanie założeń polityki cen przewozów w miejskim transporcie zbiorowym
 • przeprowadzanie kontroli posiadania dokumentów przewozu (biletów) i dokumentów uprawniających do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych,
 • organizacja parkowania pojazdów na drogach publicznych, w tym prowadzenie spraw związanych z płatnym parkowaniem oraz ściąganiem opłat za brak kart postojowych,

Osoby do kontaktu

Agnieszka Rogowska - Śledź
tel.: (85) 869 6686
 arogowska@um.bialystok.pl

Ewa Buko
tel.: (85) 869 6821
tel. kom.: 509 507 434
ebuko@um.bialystok.pl

Katarzyna Gościk
tel.: (85) 869 6823
fax: (85) 869 6709
kgoscik@um.bialystok.pl

 

Departament Spraw Społecznych

ul. Bema 60/1, pokój 10

tel.: 85 869 6550

Logo symbolizujące niepełnosprawność
 • pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na kształcenie, podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych oraz na tworzenie nowych miejsc pracy
 • współdziałanie z organami administracji rządowej, innymi jednostkami samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy
 • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
 • analizowanie stanu zdrowotnego ludności i ustalanie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej,
 • organizowanie i nadzorowanie działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki,
 • organizowanie i koordynowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami, a w szczególności z alkoholizmem i narkomanią.
 • analizowanie stanu zdrowotnego ludności i ustalanie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej,

Osoba do kontaktu

Joanna Kakareko
tel.: (85) 869 6565
tel. kom.: 509 200 580
migam@um.bialystok.pl

 

Departament Obsługi Mieszkańców

ul. Branickiego 3/5, pokój 312

tel.: 85 869 6530

Dowody osobiste
 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą na terenie Miasta napojów alkoholowych,
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów z ruchu,
 • prowadzenie spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania,
 • prowadzenia rejestru wyborców i sporządzania spisów wyborców;
 • prowadzenie spraw dot. dowodów osobistych.

Osoby do kontaktu

Agnieszka Biegańska
tel.: (85) 869 6531
migam@um.bialystok.pl

Katarzyna Dąbrowska
tel.: (85) 869 6967
tel. kom.: 517 297 563

 

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Branickiego 3/5, pokój 108

tel.: 85 869 6466

Figurki pary młodej.jpg
 • rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów;
 • przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu się dziecka do protokółu i przekazywanie właściwemu organowi;
 • wydawanie zaświadczeń do zawierania małżeństw wyznaniowych w kościołach i związkach wyznaniowych;
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą;
 • organizowanie uroczystości jubileuszowych;
 • orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz dostosowania pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej, zgodnie z fonetycznym brzmieniem, a także ustalanie pisowni imion i nazwisk;
 • prowadzenie spraw związanych z repatriacją.

Osoby do kontaktu

Agnieszka Rogowska - Śledź
tel.: (85) 869 6686
 arogowska@um.bialystok.pl

Ewa Buko
tel.: (85) 869 6821
tel. kom.: 509 507 434
ebuko@um.bialystok.pl

Katarzyna Gościk
tel.: (85) 869 6823
fax: (85) 869 6709
kgoscik@um.bialystok.pl

 

Departament Gospodarki Komunalnej

ul. Kamienna 17, pokój 206

tel.: 85 869 6400

Ziemia trzymana w dłoniach.jpg
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami,
 • urządzanie terenów zielonych,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem pomników i tablic pamiątkowych, pielęgnacją miejsc pamięci narodowej oraz utrzymaniem cmentarzy wojennych i miejsc straceń
 • przygotowywanie projektów decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcych państw;
 • realizacja zadań związanych z dekoracją Miasta z okazji świąt i rocznic kościelnych, państwowych i miejskich;
 • utrzymywanie porządku i czystości na terenach gminnych w tym także w pasach drogowych oraz na przystankach komunikacji miejskiej.

Osoby do kontaktu

Agnieszka Rogowska - Śledź
tel.: (85) 869 6686
 arogowska@um.bialystok.pl

Ewa Buko
tel.: (85) 869 6821
tel. kom.: 509 507 434
ebuko@um.bialystok.pl

Katarzyna Gościk
tel.: (85) 869 6823
fax: (85) 869 6709
kgoscik@um.bialystok.pl

 

Departament Ochrony Środowiska

ul. Słonimska 1, pokój 1107

tel.: 85 869 6408

Ziemia trzymana w dłoniach.jpg
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem;
 •  przygotowywanie projektów zezwoleń na wycięcia, przesadzenia drzew i krzewów;
 • prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych przetrzymywanych na terenie Miasta;
 • prowadzenie spraw z zakresu rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb i wydawania kart wędkarskich.

Osoby do kontaktu

Agnieszka Rogowska - Śledź
tel.: (85) 869 6686
 arogowska@um.bialystok.pl

Ewa Buko
tel.: (85) 869 6821
tel. kom.: 509 507 434
ebuko@um.bialystok.pl

Katarzyna Gościk
tel.: (85) 869 6823
fax: (85) 869 6709
kgoscik@um.bialystok.pl

 

Departament Geodezji

ul. Słonimska 2/2, pokój 106

tel.: 85 869 6300

Rysunek przedstawiajacy geodetę
 • prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego z obszaru Miasta,
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
 • prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz nadawaniem numerów porządkowych nieruchomościom,
 • wydawaniem zaświadczeń o stażu pracy w gospodarstwie rolnym i posiadaniu gospodarstwa rolnego

Osoby do kontaktu

Agnieszka Rogowska - Śledź
tel.: (85) 869 6686
 arogowska@um.bialystok.pl

Ewa Buko
tel.: (85) 869 6821
tel. kom.: 509 507 434
ebuko@um.bialystok.pl

Katarzyna Gościk
tel.: (85) 869 6823
fax: (85) 869 6709
kgoscik@um.bialystok.pl

 

Departament Urbanistyki i Architektury

ul. Białówny 11, pokój 201

tel.: 85 869 6603

ul. Słonimska 1, pokój 1405

tel.: 85 869 6039

Plany

 • realizacja oraz koordynowanie działań związanych ze sporządzeniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta;
 • opracowywanie projektów planów miejscowych oraz ich zmian;
 • wydawanie wypisów i wyrysów ze studium i planów miejscowych;
 • wydawanie opinii urbanistyczno- architektonicznych do przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych;
 • podejmowanie działań w zakresie rewitalizacji
 • współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami architektów i urbanistów oraz z uczelniami wyższymi w zakresie polityki przestrzennej Miasta;
 • opracowywanie założeń polityki przestrzennej związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 • wykonywanie działań związanych z kształtowaniem ładu i estetyki przestrzeni publicznej Miasta;
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach projektów budowlanych i pozwoleń na budowę lub rozbiórki obiektów budowlanych;
 • przyjmowanie zgłoszeń budowy, przebudowy, rozbiórki i wykonania robót budowlanych dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę;
 • przygotowywanie, na wniosek inwestorów, projektów decyzji rozstrzygających o niezbędności wejścia na sąsiednią nieruchomość w związku z planowaną inwestycją;
 • przygotowywanie wniosków do właściwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o podjęcie działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, związanego z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych;
 • przygotowywanie zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokalu oraz zaświadczeń potwierdzających rok wybudowania, powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku

Osoby do kontaktu

Agnieszka Rogowska - Śledź
tel.: (85) 869 6686
 arogowska@um.bialystok.pl

Ewa Buko
tel.: (85) 869 6821
tel. kom.: 509 507 434
ebuko@um.bialystok.pl

Katarzyna Gościk
tel.: (85) 869 6823
fax: (85) 869 6709
kgoscik@um.bialystok.pl

Departament Finansów Miasta

ul. Słonimska 1, pokój 208

tel.: 85 869 6151

Finanse.jpg
 • planowanie i realizacja budżetu Miasta
 • nadzór nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem Miasta;
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w przygotowywaniu wniosków o kredyty i pożyczki
 • współpraca z miejskimi jednostkami budżetowymi zarządzającymi projektami i wykonującymi funkcję dysponenta środków w postępowaniach związanych z pozyskiwaniem, wydatkowaniem i rozliczaniem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych

Osoba do kontaktu

Dorota Hryniewicka
tel.: (85) 869 6909

 

Departament Kultury, Promocji i Sportu

ul. Słonimska 8, pokój 203

tel. 85 869 6366

Sport i kultura
 • opracowywanie założeń programowych rozwoju i upowszechniania kultury na terenie Miasta,
 • wspieranie i promocja twórczości artystycznej, edukacji kulturalnej oraz działań i inicjatyw kulturalnych, w tym współpraca z artystami w zakresie realizacji nowych obiektów w przestrzeni miejskiej, odtwarzania i konserwacji obiektów historycznych,
 • opracowywanie planów i strategii w sferze promocji Miasta i turystyki w Mieście Białystok oraz koordynacja działań w tym zakresie,
 • prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej,
 • podejmowanie działań w zakresie rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem wydatków budżetowych i dotowaniem zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ich kontrola,
 • realizacja zadań Miasta w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym opracowywanie, realizacja i koordynacja gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Białegostoku,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ochrony zabytków,

Osoby do kontaktu

Agnieszka Rogowska - Śledź
tel.: (85) 869 6686
 arogowska@um.bialystok.pl

Ewa Buko
tel.: (85) 869 6821
tel. kom.: 509 507 434
ebuko@um.bialystok.pl

Katarzyna Gościk
tel.: (85) 869 6823
fax: (85) 869 6709
kgoscik@um.bialystok.pl

 

Departament Edukacji

ul. Legionowa 7, pokój 105

tel.: 85 869 6330

Książki
 • planowanie i przedkładanie propozycji dotyczących sieci przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz ustalanie obwodów szkół podstawowych i gimnazjów,
 • podejmowanie działań w zakresie zabezpieczania dzieciom i młodzieży prawidłowych warunków zdrowotnych oraz nauki w szkołach i placówkach oświatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów, nagród i wyróżnień uczniom, studentom i nauczycielom,

Osoba do kontaktu

Dorota Kakareko
tel.: (85) 869 6376
dkakareko@um.bialystok.pl

 

Departament Skarbu

ul. Słonimska 1, pokój 709

tel.: 85 869 6072

 • komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa,
 • sprzedaż lub oddawanie nieruchomości stanowiących własność Miasta w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem lub użyczenie
 • gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
 • nabywanie i zamiany nieruchomości,
 • aktualizacja wartości gruntów oraz ustalania opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd,
 • ustalanie opłat adiacenckich,
 • wywłaszczanie i zwrot nieruchomości,
 • ustalanie wysokości odszkodowania bądź opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych ze zmianą planów miejscowych,
 • prowadzenie spraw związanych z objęciem spadków przez Miasto,
 • gospodarka zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi,
 • nadzór nad funkcjonowaniem Zarządu Mienia Komunalnego,

Osoba do kontaktu

Bogumiła Staszyńska
tel.: (85) 869 6928
tel. kom.: 516 106 590
bstaszynska@um.bialystok.pl

 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

ul. Lipowa 16

tel.: 85 869 7520

Waga, w tle tomy książek.jpg
 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów
 • wytaczanie powództw an rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

Osoby do kontaktu

Agnieszka Rogowska - Śledź
tel.: (85) 869 6686
 arogowska@um.bialystok.pl

Ewa Buko
tel.: (85) 869 6821
tel. kom.: 509 507 434
ebuko@um.bialystok.pl

Katarzyna Gościk
tel.: (85) 869 6823
fax: (85) 869 6709
kgoscik@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony