Karta Kwalifikacji Kierowcy

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Prawo jazdy

Podstawowe informacje

 1. Każdy starosta wydaje kartę kwalifikacji kierowcy
 2. Osoba ubiegająca się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy przed przystąpieniem do odpowiedniej kwalifikacji lub szkolenia okresowego musi uzyskać Profil Kierowcy Zawodowego.

Kogo dotyczy

Kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, posiadającego prawo jazdy wydane przez państwo trzecie, wykonującego lub zamierzającego wykonywać przewóz drogowy na rzecz przedsiębiorcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
 2. Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 3. Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 4. Kopia karty kwalifikacji kierowcy lub prawa jazdy z wpisem kodu 95 – o ile jest wymagane.
 5. Kopia posiadanego krajowego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem lub kopia międzynarodowego prawa jazdy wraz z kopią krajowego prawa jazdy wydanego za granicą (w przypadku gdy krajowe prawo jazdy nie jest zgodne z konwencją wiedeńską lub genewską). Tłumaczenie nie jest wymagane gdy przedkłada się prawo jazdy wydane w UE, Konfederacji Szwajcarskiej, EFTA lub Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy.
 7. Dokument tożsamości (do wglądu).
 8. Kolorowa fotografia (wymagania dotyczące fotografii) https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-prawa-jazdy

Czas realizacji

 1. Profil kierowcy zawodowego do 2 dni roboczych.
 2. Karta kwalifikacji kierowcy – co do zasady do 9 dni roboczych.
 3. W przypadku braków w dokumentacji, w zależności od ich rodzaju, urząd wzywa do ich uzupełnienia.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za kartę kwalifikacji kierowcy
  Kwota: 150 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłat skarbowych dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Praw Jazdy
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
II piętro, sala 210 - Sala Obsługi Interesantów


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Przydatne linki

Ekolejka - zamów kolejkę

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca

Sprawdź możliwość odbioru prawa jazdy na stronie info-car.pl


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z poźn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 poz. 2201 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy. (Dz. U. z 2022 r. poz. 742 z póź. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony