Czasowa rejestracja pojazdu

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Rejestracja pojazdu

Podstawowe informacje

 1. Czasowej rejestracji na wniosek właściciela pojazdu dokonuje się w celu umożliwienia:
  • ­wywozu pojazdu za granicę,
  • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.
 2. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni.

Kogo dotyczy

Właściciela pojazdu


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek;
 2. Dowód własności pojazdu, jeżeli z wnioskiem występuje nabywca;
 3. Dowód rejestracyjny;
 4. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wpis w dowodzie rejestracyjnym potwierdzający aktualne badanie, nie ma obowiązku przedłożenia w przypadku czasowej rejestracji w celu przeprowadzenia badania technicznego;
 5. Tablice (tablicę) rejestracyjne;
 6. Dowód uiszczenia opłaty;
 7. Dowód osobisty -do wglądu;
 8. W przypadku firm dodatkowo KRS;
 9. W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo
 10. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Uwaga!

Jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy należy przedłożyć dokumenty opisane w procedurze "Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy". Link do procedury dostępny poniżej.

Przejście do karty usługi rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy


Czas realizacji

Czasowa rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Czasowa rejestracja pojazdu nr VIN: ......
  Kwoty poszczególnych opłat:
  • za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek: 18,50 zł
  • opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek: 0,50 zł
  • za wydanie nalepek legalizacyjnych: 12,50 zł
  • za wydanie tablic tymczasowych na samochód: 30,00 zł
  • za wydanie tablic tymczasowych na przyczepę: 15,00 zł
  • za wydanie tablic tymczasowych na motocykl: 12,00 zł
  • za wydanie tablic tymczasowych ciągnik rolniczy: 12,00 zł
  • za wydanie tablic tymczasowych motorower: 12,00 zł
  • za wydanie tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę na samochód: 80,00 zł
  • za wydanie tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę na przyczepę, motocykl, ciągnik rolniczy: 40,00 zł
  • za wydanie tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę na motorower: 30,00 zł
  • opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych: 0,50 zł
 2. Opłat dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 3. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 4. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 5. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. J. K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok

I piętro, sala 110


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Załatwienie sprawy przez internet

Ekolejka - zamów kolejkę

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: