Czasowa rejestracja pojazdu

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Rejestracja pojazdu

Podstawowe informacje

 1. Czasowej rejestracji na wniosek właściciela pojazdu dokonuje się w celu umożliwienia:
  • ­wywozu pojazdu za granicę,
  • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.
 2. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni.

Kogo dotyczy

Właściciela pojazdu


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek
 2. Dowód własności pojazdu, jeżeli z wnioskiem występuje nabywca
 3. Dowód rejestracyjny
 4. Karta pojazdu
 5. Tablice (tablicę) rejestracyjne
 6. Dowód uiszczenia opłaty
 7. Dowód osobisty (do wglądu)
 8. Aktualny odpis z KRS - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 9. W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo
 10. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej

Uwaga!

Jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy należy przedłożyć dokumenty opisane w procedurze "Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy". Link do procedury dostępny poniżej.

Przejście do karty usługi rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy


Czas realizacji

Czasowa rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Czasowa rejestracja pojazdu nr VIN: ......
  Kwoty poszczególnych opłat:
  • za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek: 18,50 zł
  • opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek: 0,50 zł
  • za wydanie nalepek legalizacyjnych: 12,50 zł
  • za wydanie tablic tymczasowych na samochód: 30,00 zł
  • za wydanie tablic tymczasowych na przyczepę: 15,00 zł
  • za wydanie tablic tymczasowych na motocykl: 12,00 zł
  • za wydanie tablic tymczasowych ciągnik rolniczy: 12,00 zł
  • za wydanie tablic tymczasowych motorower: 12,00 zł
  • za wydanie tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę na samochód: 80,00 zł
  • za wydanie tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę na przyczepę, motocykl, ciągnik rolniczy: 40,00 zł
  • za wydanie tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę na motorower: 30,00 zł
  • opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych: 0,50 zł
 2. Opłat dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 3. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 4. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 5. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Załatwienie sprawy przez internet

Ekolejka - zamów kolejkę

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: