Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Rejestracja pojazdu

Podstawowe informacje

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta (Prezydent Miasta) właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.


Kogo dotyczy

Właściciela pojazdu


Wymagane dokumenty

 1. Do wniosku o pierwszą rejestrację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy dołączyć:
  • Dowód własności pojazdu;
   Jeśli  pojazd został sprowadzony z Unii Europejskiej, sprzedawca w dowodzie własności musi podać datę sprowadzenia pojazdu z terytorium Unii Europejskiej lub złożyć stosowne oświadczenie.
  • Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane;
  • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
  • Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany, z tym, że:
   • w przypadku gdy dowód rejestracyjny, składa się z dwóch części: części I i II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego;
   • w przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie;
  • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  • Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub w przypadku konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie. Oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację;
  • Tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony;
  • Dowód osobisty –do wglądu;
  • W przypadku firm dodatkowo KRS;
  • W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej;
  • Dowód uiszczenia opłaty.
 2. Do wniosku o powtórną rejestrację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy dołączyć:
  • Dowód własności pojazdu;
  • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
  • Dowód rejestracyjny;
  • Tablice rejestracyjne - w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub w przypadku konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie. Oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację;
  • Dowód osobisty –do wglądu;
  • W przypadku firm dodatkowo KRS;
  • W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej;
  • Dowód uiszczenia opłaty.

Czas realizacji

 1. Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami, organ rejestrujący dokonuje niezwłocznie czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na okres 30 dni - wydając pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne.
 2. W tym okresie zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
 3. W ciągu 30 dni (z możliwością jednorazowego przedłużenia o 14 dni) organ rejestruje pojazd oraz wydaje dowód rejestracyjny.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za rejestrację pojazdu nr VIN: ......
  Kwoty poszczególnych opłat:
  • za wydanie dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł
  • opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
  • za wydanie pozwolenia czasowego z urzędu - 13,50 zł
  • opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego - 0,50 zł
  • za wydanie nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na samochód - 80,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na przyczepę - 40,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na motocykl - 40,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych ciągnik rolniczy - 40,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych motorower - 30,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych - 1 000,00 zł
  • opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł
 2. Opłat dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 3. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 4. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 5. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. J. K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
I piętro, sala 110


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Załatwienie sprawy przez internet

Ekolejka - zamów kolejkę

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca

Informacja o usłudze na stronie obywatel.gov.pl

Sprawdź możliwość odbioru dowodu rejestracyjnego na stronie info-car.pl


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: