Wybory uzupełniające ławników 2023

Informacja w sprawie wyboru ławników

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku zawiadomił Radę Miasta Białystok o konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027. W związku z tym rozpoczęła się procedura naboru kandydatów na ławników. Zgłoszenia można składać od 1 do 29 grudnia 2023 r. Rada Miasta Białystok dokona wyboru ławników w marcu 2024 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku przekazał Radzie Miasta Białystok informację, że do prawidłowego funkcjonowania sądów na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku niezbędne jest wybranie wskazanej poniżej liczby ławników z miasta Białystok na kadencję 2024-2027 dla:

1. Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania:

 1. w sprawach cywilnych i karnych – 35,
 2. w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych – 2.

2. Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania:

 1. w sprawach rodzinnych – 10,
 2. w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych – 20.

Razem 67 ławników.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada polskie obywatelstwo i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat a nie przekroczył 70;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Białymstoku co najmniej od roku;
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Białegostoku.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi dla zdjęć do dowodu osobistego;
 6. do zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru  lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
 7. do zgłoszenia dokonanego przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną  po upływie terminu tj. po 29 grudnia 2023 r.  pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami należy składać: od 1 do 29 grudnia b.r. w dni powszednie, w Biurze Rady Miasta – VI piętro, pok. 607, Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1, w godzinach pracy urzędu.

Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl  oraz w  Biurze Rady Miasta
pod nr tel. 85 869 6138.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony