Wybory ławników

28 pażdziernika 2019 r. Rada Miasta Białystok wybrała ławników kadencji 2020- 2023. W załączeniu uchwała Nr XV/224/19 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Białymstoku na kadencję 2020-2023 oraz uchwała Nr XV/223/19 w sprawie stwierdzenia pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu.

Dokumenty kandydata, który nie został wybrany na ławnika odebrać należy do dnia 27 grudnia 2019 r. W przypadku nieodebrania dokumentów, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez Radę Miasta w terminie 30 dni po upływie terminu odbioru, tj. do 27 stycznia 2020 r. Informacja w tej sprawie w załączeniu.

 

W 2019 r. kończy się kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Miasta Białystok w 2015 r. W związku z tym rozpoczęła się procedura naboru kandydatów na ławników kadencji 2020- 2023.

Zgłoszenia można składać od 28 maja do 30 czerwca 2019 r. Rada Miasta Białystok dokona wyboru ławników w październiku 2019 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku przekazał Radzie Miasta Białystok informację dotyczącą ilości ławników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sądów na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku w kadencji 2020-2023 z miasta Białystok i tak dla:
1.Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania:
a) w sprawach cywilnych - 50
b) w sprawach karnych - 12
c) w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych - 4
2. Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania:
a) w sprawach rodzinnych - 13
b) w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych -  20
Razem 99 ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada polskie obywatelstwo i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat a nie przekroczył 70;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Białymstoku
co najmniej od roku;
5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
6) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Białegostoku.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi dla zdjęć do dowodu osobistego;
6) do zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową dołącza się  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru  lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
7) do zgłoszenia dokonanego przez obywateli dołącza się listę 50 osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną  po upływie terminu tj. po 30 czerwca 2019 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami należy składać:
-  od 28 maja do 28 czerwca b.r. w dni powszednie, w Biurze Rady Miasta – VI piętro, pok. 607, Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1, w godzinach pracy urzędu.
- w dniach 29 – 30 czerwca b.r. w pok. 3 parter Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, w godzinach od 8.00 do 12.00.

Wzory dokumentów zostały załączone poniżej oraz są dostępne w Biurze Rady Miasta. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów 85 869 6138 lub 85 869 6284.

 

 

 

Powrót na początek strony