LXXI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 29 maja 2023 r.

Tytuł
LXXI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 29 maja 2023 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2024
Kategoria newslettera
Aktualność Rady Miasta

LXXI sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku,
ul. Słoneczna 1.

Początek sesji o godz. 9.00.

 

W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał oraz wyniki głosowań będą w dniu sesji dostępne online na stronie e-sesja Rady Miasta Białystok.

Transmisja obrad w dniu sesji będzie dostępna na portalu Youtube.

 • Porządek obrad LXXI sesji RMB - 29 maja 2023 r. (do odczytu) (PDF, 57.97 KB)

 • Druk Nr 944 (do odczytu) (PDF, 236.55 KB)

  projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat związanych z pochówkiem zmarłego Generała Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego na cmentarzu komunalnym w Białymstoku

 • Druk Nr 945 (do odczytu) (PDF, 246.56 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych

 • Druk Nr 946 (do odczytu) (PDF, 571.83 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych studentów

 • Druk Nr 947 (do odczytu) (PDF, 6.39 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Bacieczki i Starosielce w Białymstoku w rejonie ulic Alei Jana Pawła II i Elewatorskiej

 • Druk Nr 948 (do odczytu) (PDF, 624.33 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 28– Dojlidy Górne

 • Druk Nr 949 (do odczytu) (PDF, 1.04 MB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej Miasta Białegostoku na lata 2023-2025 pn. Bezpieczni i szczęśliwi seniorzy („Incolumem ac beatum seniores”)

 • Druk Nr 950 (do odczytu) (PDF, 517.43 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 4 – Bojary

 • Druk Nr 951 (do odczytu) (PDF, 667.99 KB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Druk Nr 952 (do odczytu) (PDF, 229.54 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Białostockiego Klastra Energii

 • Druk Nr 953 (do odczytu) (PDF, 2.28 MB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania

 • Druk Nr 954 (do odczytu) (PDF, 7.8 MB)

  projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia parku kulturowego na terenie miasta Białegostoku pod nazwą „Park kulturowy Dojlidy”

 • Druk Nr 955 (do odczytu) (PDF, 223.03 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 • Druk Nr 956 (do odczytu) (PDF, 3.17 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok

 • Druk Nr 957 (do odczytu) (PDF, 603.38 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2023 – 2040

 • Druk Nr 958 (do odczytu) (PDF, 225.77 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników

 • Druk Nr 959 (do odczytu) (PDF, 229.99 KB)

  projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 • Druk Nr 960 (do odczytu) (PDF, 255.05 KB)

  projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania "EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU"

 • Druk Nr 961 (do odczytu) (PDF, 291.48 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok

 • Stanowisko RMB (do odczytu) (PDF, 35.32 KB)

  w sprawie 40. Rocznicy święceń kapłańskich księdza Stanisława Suchowolca.

 • Sprawozdanie z realizacji programu Karta Aktywnego Seniora w 2022 r. (PDF, 7.32 MB)

 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Białystok z org. pozarządowymi.pdf (PDF, 55.83 MB)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony