Zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz powrotu z wyjazdu trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Meldunki, wybory

Podstawowe informacje

 1. Kto jest zobowiązany do dokonania zgłoszeń:
  • zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu - osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą. Zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu;
  • zgłoszenie wyjazdu bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy - osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego, w związku z czym zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu czasowego jeżeli osoba posiadała zarejestrowane miejsce pobytu czasowego. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu;
  • zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy - osoba, która zgłosiła wcześniej wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zgłoszenia powrotu dokonuje się najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.
 2. Zgłoszeń można dokonać:
  • w formie pisemnej na formularzu Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport. Zgłoszenia wyjazdu z zamiarem pobytu stałego lub zgłoszenia wyjazdu bez zamiaru pobytu stałego, na okres dłuższy niż 6 miesięcy dokonuje się na jednym formularzu zaznaczając odpowiednie pole odpowiadające charakterowi wyjazdu;
  • w formie dokumentu elektronicznego (www.gov.pl) na formularzu Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Zgłoszenia wyjazdu z zamiarem pobytu stałego lub zgłoszenia wyjazdu bez zamiaru pobytu stałego, na okres dłuższy niż 6 miesięcy dokonuje się na jednym formularzu zaznaczając odpowiednie pole odpowiadające charakterowi wyjazdu;
  • w formie pisemnej na formularzu Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport;
  • w formie dokumentu elektronicznego (www.gov.pl) na formularzu Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru;
  • zgłoszenia wyjazdu w formie pisemnej można dokonać również przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t. j.), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3. Zgłoszenie wyjazdu i powrotu są wolne od opłat. Wnioskodawca może otrzymać płatne zaświadczenie o dokonaniu czynności.

Kogo dotyczy

 1. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.
 2. Można zgłosić:
  • wyjazd z zamiarem stałego pobytu;
  • wyjazd bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
  • powrót z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty

 1. Jeden z poniższych formularzy w zależności od rodzaju zgłaszanego zdarzenia:
  • formularz Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w formie pisemnej;
  • formularz Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w formie dokumentu elektronicznego;
  • formularz Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy w formie pisemnej;
  • formularz Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy w formie dokumentu elektronicznego.
 2. Dowód osobisty lub polski paszport w przypadku obywatela polskiego. W przypadku cudzoziemca paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo Powyższe nie dotyczy wniosków składanych w formie dokumentu elektronicznego.

Czas realizacji

Czynność wyjazdu za granicę praz powrotu jest dokonywana niezwłocznie po złożeniu stosownych dokumentów.


Opłaty

Czynności zgłoszenia wyjazdu i zgłoszenia powrotu są wolne od opłat.

Informacje dodatkowe:
wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie o dokonaniu czynności. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł. W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera zaświadczenie przez pełnomocnika, podlega ono dodatkowej opłacie skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom.

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu lub powrotu z zagranicy
  Kwota: 17 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
  Kwota: 17 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe w budynku Departamentu:
  • kartą płatniczą na sali obsługi
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Uwaga

KASA pokój 7 parter czynna w godzinach 8.00-15.00 (przerwa techniczna 11.00-12.00).


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Ewidencji Ludności
ul. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
Sala numer 19 (parter)


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 79 79


Przydatne linki

eKolejka - zarezerwuj kolejkę

gov.pl - zgłoś wyjazd za granicę

gov.pl - zgłoś powrót z zagranicy


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 t. j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 t. j. ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2070 t. j.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: