Zgłoszenie zbycia pojazdu

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Rejestracja pojazdu

Podstawowe informacje

 1. Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekracząjącym 30 dni starostę o zbyciu pojazdu.
 2. W celu dokonania zawiadomienia o zbyciu pojazdu należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. Zawiadomienia, właściciel pojazdu dokonuje u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.
 4. w przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu pojazdu wystarczającym jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Kogo dotyczy

Właściciele pojazdów, którzy zbyli pojazd.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek
 2. Kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu
 3. Dowód osobisty – do wglądu
 4. W przypadku firm dodatkowo KRS
 5. W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Uwaga!

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
 • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
 • przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożony formularz należy podpisać profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Czas realizacji

Niezwłocznie, po złożeniu kompletnego zawiadomienia dokonywana jest stosowna adnotacja w komputerowej bazie danych ewidencji pojazdów.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 2. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 3. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. J. K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
I piętro, sala 110


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Załatwienie sprawy przez internet

Sprawę można załatwić przez internet. Wymagany jest do tego profil zaufany, link poniżej.

Usługa zgłoszenia zbycia pojazdu na stronie gov.pl


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847 z późn. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony