Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Jednostka organizacyjna Urzędu
Biuro Zarządzania Kryzysowego
Kategoria usług
Bezpieczeństwo

Podstawowe informacje

 1. Wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta
  • Organizator nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy powinien wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
  • Termin może być skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym.
 1. Wystąpienie do właściwych miejscowo instytucji
  • Organizator nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy powinien zwrócić się do Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.
 1. Do wniosku organizator dołącza:
  • dokumentacje i informacje, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy;
  • program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
  • regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
  • pisemną instrukcją określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
  • warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

Obowiązki, zadania, odpowiedzialność organizatora podczas przeprowadzenia imprezy masowej

 1. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania oraz zapewnia:
  • spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
  • udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
  • pomoc medyczną;
  • zaplecze higieniczno-sanitarne;
  • wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
  • warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
  • sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
  • wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.
 1. Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się w następujący sposób:
  • w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka - co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej;
  • w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka – co najmniej 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.
 2. Organizator opracowuje i udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie masowej regulamin obiektu (terenu), regulamin imprezy masowej zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
 3. Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym.

Kogo dotyczy

Organizatorzy imprez masowych


Czas realizacji

Prezydent Miasta wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w drodze decyzji administracyjnej, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej lub w przypadku gdy po wydaniu zezwolenia stwierdzi, że zostały naruszone warunki bezpieczeństwa dające podstawę do jego wydania.


Wymagane dokumenty

 1. Do wniosku dołącza:
  • Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
   • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
   • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
   • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
   • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
   • oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące – jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.
 2. Instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4 (instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia), z zastrzeżeniem ust.2
 3. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
 4. Informacje o:
  • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące - również liczbie miejsc stojących;
  • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
 5. Informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 6. Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
 7. Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11.
 8. Informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkohole (zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu).
 9. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
 10. Opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, oraz instrukcje, o której mowa w art. 6 ust. 4, organizator dołącza do wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
 11. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1a, opinie o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, oraz instrukcje , o której mowa w art. 6 ust. 4, organizator dołącza do wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 niezwłocznie.
 12. W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku dołącza ważne opinie, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
 13. Prezydent Miasta może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:
  • kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
  • dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 53 ust. 1,
  • pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

 Opłaty

 1. Tytuł płatności: opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 
  Kwota: 82 zł
 2. Tytuł płatności: opłata skarbowa za pełnomocnictwa
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej np. legitymujący się zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa)
  Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą na sali obsługi interesanta
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Biuro Zarządzania Kryzysowego
ul. Słonimska 2/2, 15-028 Białystok


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 616)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony