Zawiadomienie o zgromadzeniu

Jednostka organizacyjna Urzędu
Biuro Zarządzania Kryzysowego
Kategoria usług
Bezpieczeństwo

Podstawowe informacje

 1. Zgromadzenia organizowane na terenie Miasta wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy – Prezydenta Miasta.
 2. Przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach nie dotyczą zgromadzeń:
  • organizowanych przez organy władzy publicznej,
  • odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.
 3. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
 4. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób, na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
 5. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowana datą zgromadzenia.
 6. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, w przypadkach określonych w art. 14.
 7. Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu, informując o tym organizatora zgromadzenia Wyznaczenie przedstawiciela jest obowiązkowe w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia – art. 17 ust. 1 i 2 ustawy.
 8. Organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator, który powinien nieprzerwanie posiadać w widocznym miejscu w trakcie trwania zgromadzenia. Przewodniczący w czasie zgromadzenia jest obowiązany pozostawać w kontakcie z przedstawicielem organu gminy lub funkcjonariuszami Policji w przypadku ich przybycia.
 9. W przypadku gdy organizator zgromadzenie uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, może zastosować przepisy rozdziału 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach.
 10. W postępowaniu uproszczonym, organizator o zamiarze zorganizowania zgromadzenia zawiadamia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, w terminie nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
 11. Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.
 12. Organizator zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy powyższej ustawy albo przepisy karne.
 13. Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy ustawy albo przepisy karne, a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go. Po wystąpieniu powyżej wymienionych przesłanek funkcjonariusz Policji może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy o rozwiązanie zgromadzenia.
 14. Rozwiązanie zgromadzenia przez organ gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu. Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

Kogo dotyczy

Organizatorzy zgromadzeń publicznych


Wymagane dokumenty:

 1. Organizator zawiadamia organ gminy składając zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym zawierające następujące dane:
  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu z nim, w przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja, jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu z tą osobą,
  • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie,
  • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie,
  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
 2. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołączą się:
  • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia. W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu;
  • zdjęcie organizatora albo przewodniczącego w przypadku jego wyznaczenia.
 3. Zgromadzenia publiczne – postępowanie uproszczone:
  • Organizator zgromadzenia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, podając:
   • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu,
   • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników,ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
   • ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
 4. Zgromadzenia organizowane cyklicznie:
  • jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy do roku według opracowanego kalendarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń,
  • organizator składa wniosek do wojewody nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń,
  • wojewoda wydaje decyzję w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń nie później niż na 5 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.

Czas realizacji

Organ gminy udostępnia niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku w zakładce Zgromadzenia, informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.


Opłaty

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Biuro Zarządzania Kryzysowego
ul. Słonimska 2/2, 15-028 Białystok

Miejsce przyjmowania dokumentów

Słonimska 2/2 pok. B3
lub
na adres: bzk@um.bialystok.pl, mczk@um.bialystok.pl

Uwagi

zawiadomienia w trybie uproszczonym można składać do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na adres: mczk@um.bialystok.pl


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia. Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania w postępowaniu nieprocesowym wydając postanowienie podlegające natychmiastowemu wykonaniu.


Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony