Zameldowanie na pobyt stały albo czasowy w drodze postępowania administracyjnego

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Meldunki, wybory

Podstawowe informacje

  1. Osoba, która mieszka w danym lokalu, a nie może dokonać zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące za względu na brak tytułu prawnego do lokalu lub potwierdzenia faktu pobytu przez właściciela musi uzyskać decyzję administracyjną.
  2. Po złożeniu podania przeprowadza się postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, ustaleniach organów Policji, wizji lokalnych, itp. Po zakończeniu postępowania zostanie wydana stosowna decyzja.

Kogo dotyczy

Osoby fizycznej 


Wymagane dokumenty

  1. Podanie o zameldowanie z wyjaśnieniem przyczyn braku możliwości zameldowania wnioskodawcy.
  2. Wypełniony formularz „zgłoszenia pobytu stałego” lub „zgłoszenia pobytu czasowego”.
  3. Dowód osobisty lub paszport.

Czas realizacji

Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.


Opłaty

Brak


Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Ewidencji Ludności
J.K. Branickiego 3/5, 15-085
Pokoje 304-307


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 79 79


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 t. j. ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t. j. ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2070 t.j.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: