Wymiana zagranicznego prawa jazdy

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Prawo jazdy

Podstawowe informacje

 1. Wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach możliwa jest bez dodatkowych warunków.
 2. W przypadku wymiany prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego (należy wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę) oraz potwierdzenie danych zawartych w dokumencie prawa jazdy przez organ, który wydał dokument zgłoszony do wymiany.
 3. Wydanie polskiego prawa jazdy następuje po potwierdzeniu danych wymienianego dokumentu oraz po zwrocie zagranicznego prawa jazdy.

Kogo dotyczy

Osoby ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy określonego w konwencjach o ruchu drogowym na prawo jazdy polskie.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (wniosek należy wydrukować obustronnie na kartce papieru A4)
 2. Kopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula RP; dokumenty te są również wymagane od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, jeżeli z przepisów wydanych na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy lub z umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji; nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w załączniku 1 do dyrektywy nr 2006/126/WE PE i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, z późn. zm.) oraz w załącznikach 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 441, z późn. zm.); do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu.
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy.
 4. Dokument tożsamości (do wglądu).
 5. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
 6. kolorową fotografię (wymagania dotyczące fotografii https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-prawa-jazdy)

Uwaga!

W przypadku wymiany prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, złożenie kompletnych dokumentów skutkuje wygenerowaniem Profilu Kandydata na Kierowcę, który umożliwi zapisanie się na egzamin teoretyczny, po zdaniu którego możliwa jest wymiana prawa jazdy.


Czas realizacji

Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od potwierdzenia danych zamieszczonych w oryginale dokumentu przez właściwy organ tego państwa, który go wydał.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za wydanie prawa jazdy
  Kwota: 100 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłat skarbowych dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Praw Jazdy
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
II piętro, sala 210 - Sala Obsługi Interesantów


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Przydatne linki

Ekolejka - zamów kolejkę

Sprawdź możliwość odbioru prawa jazdy na stronie info-car.pl

Informacja o usłudze na stronie obywatel.gov.pl


Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wymiany prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z poźn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z póżn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z póżn. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony