Wybory samorządowe 2024

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Meldunki, wybory

Wybory samorządowe 7 kwietnia (I tura) i 21 kwietnia (ewentualna II tura) 2024 r.

 

Poniżej zamieszczone zostały informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski.

Wybory samorządowe Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Miejsce załatwienia sprawy (nie dotyczy głosowania korespondencyjnego):

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
15-085 Białystok ul. J.K. Branickiego 3/5, pokój 19, parter

(należy pobrać bilet G. wybory/referendum z biletomatu znajdującego się w holu głównym)

Kontakt w sprawie wyborów: INFOLINIA: 85 879 79 79

Umawianie wizyt e-kolejka

 

USŁUGI ONLINE – opis procedury:

Dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców.

Opis procedury i wnioski  Wpis do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania

 

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Opis procedury w informacji PKW w załączniku niżej lub Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika.

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem: 29 marca 2024 r. 

Wniosek (niżej załączniki) może być złożony:

 • na piśmie utrwalonym w postaci:
  1. papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem;
  2. elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji gov.pl / formularz Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika;
 • ustnie w siedzibie urzędu: 15-085 Białystok ul. J.K. Branickiego 3/5, pokój 19, parter.

Do wniosku załącza się:

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • pisemną zgodę (niżej załącznik) osoby mającej być pełnomocnikiem.

Sporządzenie aktu wiąże się z bezpośrednim kontaktem wnioskodawcy z pracownikiem urzędu w miejscu zamieszkania. Jest możliwość sporządzenia aktu pełnomocnictwa w siedzibie urzędu.

Głosować przez pełnomocnika może również wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Opis procedury w informacji PKW w załączniku niżej lub Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem: 25 marca 2024 r. 

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonuje się do Komisarza wyborczego w Białymstoku:

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku
15-213 Białystok ul. Mickiewicza 3

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15

numer telefonu:  85 7 439 439
https://bialystok.kbw.gov.pl/

Zgłoszenia można dokonać:

 • na piśmie utrwalonym w postaci:
  1. papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem;
  2. elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji gov.pl / formularz Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie;
 • ustnie w siedzibie urzędu;
 • telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego.

Głosować korespondencyjnie może również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Sprawdź, czy możesz głosować w Białymstoku – udostępnienie rejestru i spisu wyborców

Aby móc głosować wyborach samorządowych w Białymstoku, trzeba stale zamieszkiwać na terenie miasta i być ujętym w stałym obwodzie głosowania.

Wykaz stałych obwodów głosowania dostępny jest na stronie BIP Wybory Samorządowe 2024

Osoby, które nie są pewne tego, czy są ujęte we właściwym stałym obwodzie głosowania, mogą:

Aby zostać ujętym w stałym obwodzie głosowania na terenie Białegostoku należy zameldować się na pobyt stały lub złożyć odpowiedni wniosek. Szczegóły na stronie: Wpis do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Bezpłatny przewóz osób z dysfunkcją kończyn dolnych do lokali wyborczych

Prezydent Miasta Białegostoku informuje, że osoby z dysfunkcją kończyn dolnych mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją specjalną w dniu wyborów do organów samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku telefonicznie: 85 744 34 04. W dniu wyborów zgłoszenia można dokonać w godzinach 7:00 - 19:00.

Akty prawne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony