Wpis do wykazu dziennych opiekunów

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Spraw Społecznych
Kategoria usług
Sprawy społeczne

Podstawowe informacje

 1. Podmioty zobowiązane do zgłoszenia dziennych opiekunów:
  • gmina,
  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 2. Wykaz zawiera:
  • nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
  • numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy;
  • imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot;
  • miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
  • informację o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów;
  • liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
  • czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
  • wysokość opłat u dziennego opiekuna.
 3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem następuje wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu.
 4. Prezydent Miasta odmawia wpisu do wykazu, w przypadku gdy:
  • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia dziennego opiekuna,
  • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywanie działalności gospodarczej objętej wpisem.
 5. Wykreślenie z wykazu następuje w przypadku:
  • rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem, na wniosek o wykreślenie złożony do rejestru przez podmiot zatrudniający dziennego opiekuna wpisanego na jego wniosek,
  • nieusunięcia przez podmiot zatrudniający dziennego opiekuna, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3,
  • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Podmiot wpisany do wykazu jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego wykaz o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Kogo dotyczy

Podmiot zamierzający zatrudniać dziennego opiekuna.


Wymagane dokumenty

 1. Organ dokonuje wpisu do wykazu na podstawie wniosku złożonego wyłącznie drogą elektroniczną przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia.
 2. Wniosek zawiera:
  • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości    prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze   publicznym, potwierdzający status podmiotu;
  • numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
  • w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;
  • oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna warunków, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  • imię i nazwisko dziennego opiekuna;
  • miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
  • liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
  • czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
  • wysokość opłat u dziennego opiekuna.
 3. W celu sprawdzenia zgodności danych organ może żądać:
  • odpisu z odpowiedniego rejestru,
  • dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • zaświadczenia o niekaralności dziennego opiekuna.
 4. W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w wykazie, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna oraz osoba, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy, zobowiązani są do:
  • wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1-5;
  • dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu informacyjno-usługowego Emp@tia - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 6-8.

Czas realizacji

7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o wpis.


Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Spraw Społecznych
Referat Spraw Społecznych
ul. Bema 60/1, 15-370 Białystok


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2020 r. poz. 1205)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: