Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Spraw Społecznych
Kategoria usług
Sprawy społeczne

Podstawowe informacje

 1. Rejestr zawiera:
  • nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
  • numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
  • miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
  • adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
  • liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
  • liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
  • informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
  • wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.
 2. Organ odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
  • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
  • w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.
 3. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
  • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
  • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
  • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
  • uzyskaniu przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.
 4. Wraz z wykreśleniem z rejestru z przyczyn, o których mowa w pkt 2 lub 3 Prezydent Miasta może wydać decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, mając na uwadze skalę, zakres oraz powtarzalność naruszeń.
 5. Przedsiębiorca, w stosunku do którego wydano decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podmiotu, który wykonywał działalność bez wpisu do rejestru.

Kogo dotyczy

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

 1. jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
 2. osoby fizyczne;
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

Wymagane dokumenty

 1. Organ dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy złożony wyłącznie drogą elektroniczną przez portal informacyjno-usługowy Empatia (link poniżej).
 2. Wniosek zawiera:
  • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
  • numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
  • decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2;
  • odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1, lub opinię o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2;
  • w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, wydane nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o wpis;
  • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
  • w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
  • informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
  • adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
  • informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
  • wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym;
  • oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis do rejestru.
 3. W celu sprawdzenia zgodności danych organ może żądać:
  • odpisu z odpowiedniego rejestru;
  • dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • zaświadczenia o niekaralności;
  • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
 4. W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:
  • wystąpienia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji – w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1-4, 7-9;
  • dokonania zmian w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - portal informacyjno-usługowy Empatia (link poniżej) – w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10.

Czas realizacji

7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o wpis.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: opłata za rejestrację żłobka lub klubu dziecięcego
  Kwota: 100 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 05 1240 5211 1111 0010 3553 7778
 2. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Spraw Społecznych
Referat Spraw Społecznych
ul. Bema 60/1, 15-370 Białystok
pokój nr 18


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Przydatne linki

Rządowy portal usługowo-informacyjny Empatia


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (Dz. U. z 2021 r. poz. 75)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: