Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Edukacji
Kategoria usług
Edukacja

Podstawowe informacje

  1. Założyciel (osoba prawna lub osoba fizyczna) składa wniosek o wpis  do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej łącznie ze statutem oraz dokumentami wymaganymi przepisem art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  2. Finalnie założyciel otrzyma zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Kopię zaświadczenia organ z urzędu przesyła Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty oraz właściwemu organowi podatkowemu.

Kogo dotyczy

Założyciel (osoba prawna lub osoba fizyczna)


Wymagane dokumenty

Wniosek


Czas realizacji

30 dni od złożenia wniosku.


Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Edukacji
Referat ds. Niesamorządowych Jednostek Oświatowych
ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

  • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaju innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2020 r. poz. 1520)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony