Wnioski i uwagi do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Urbanistyki i Architektury
Kategoria usług
Sprawy budowlane

Podstawowe informacje

W celu określenia kierunków zagospodarowania obszarów w granicach miasta, każdy zainteresowany może złożyć wniosek lub uwagę - w trybie zgodnym z procedurą opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.


Kogo dotyczy

Każdy zainteresowany.


Wymagane dokumenty

Wniosek lub uwagi do projektu studium (załączniki do wniosku nie są wymagane).


Czas realizacji

  1. Wnioski dotyczące studium składa się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania studium (nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia).
  2. Wnioski rozpatrywanie są podczas sporządzania projektu studium. Wnioski uwzględnione wprowadzane są do projektu studum.
  3. Uwagi dotyczące projektu studium składa się w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu (nie krótszym niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu studium).
  4. Uwagi kwestionujące ustalenia projektu studium, które nie zostały uwzględnione rozpatruje Rada Miasta Białystok podczas uchwalania studium. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi załącznik do uchwały.

Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Urbanistyki i Architektury
ul. Białówny 11, 15-437 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu:  85 869 6603, 85 869 6608


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: