Wnioski i uwagi do projektów planów miejscowych sporządzanych dla określonych fragmentów miasta Białegostoku

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Urbanistyki i Architektury
Kategoria usług
Sprawy budowlane

Podstawowe informacje

W celu przeznaczenia terenów pod planowaną funkcję, każdy zainteresowany może złożyć wniosek lub uwagę - w trybie zgodnym z procedurą opracowywania planów miejscowych.


Kogo dotyczy

Każdy zainteresowany


Wymagane dokumenty

Wniosek sporządzony na urzędowym formularzu.


Czas realizacji

  1. Wnioski do planu składa się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu (nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia).
  2. Wnioski rozpatrywanie są podczas sporządzania projektu planu. Wnioski uwzględnione wprowadzane są do projektu planu.
  3. Uwagi dotyczące projektu planu składa się w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu (nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu).
  4. Uwagi rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
  5. Uwagi kwestionujące ustalenia projektu planu, które nie zostały uwzględnione rozpatruje Rada Miasta Białystok podczas uchwalania planu miejscowego. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi załącznik do uchwały.

Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Urbanistyki i Architektury
ul. Białówny 11, 15-437 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 869 6603, 85 869 6608


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony