Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Urbanistyki i Architektury
Kategoria usług
Sprawy budowlane

Podstawowe informacje

 1. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy następuje na wniosek podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona.
 2. Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
 3. Po złożeniu wniosku organ sprawdza jego kompletność, a w przypadku braków wniosku, wezwaniem zobowiązuje wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie wskazanych braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 4. Organ zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy a przed wydaniem decyzji o możliwości wypowiedzenia się, w wyznaczonym terminie, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Kogo dotyczy

Inwestor (osoba fizyczna, osoba prawna, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej).


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Oświadczenie inwestora, na rzecz którego wydana została decyzja o warunkach zabudowy, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innego podmiotu.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy występującego o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy w miejsce dotychczasowego inwestora, o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji.
 4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji.
 5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.

Czas realizacji

 1. Wydanie decyzji następuje w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 2. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  Kwota: 56 zł
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłat dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą w siedzibie Departamentu
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Uwaga!

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 • decyzje wydawane w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • decyzje wydawane w sprawach, w których inwestorem jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Urbanistyki i Architektury
ul. Białówny 11, 15-437 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 869 6603, 85 869 6608


Tryb odwoławczy

 1. Od decyzji strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania , decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)  

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: