Profesjonalna rejestracja pojazdu

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Rejestracja pojazdu

Podstawowe informacje

 1. Decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów starosta wydaje na okres 1 roku, licząc od dnia jej wydania. Do decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów starosta wydaje wypełnione przez siebie blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych w liczbie wnioskowanej przez podmiot uprawniony, ale nieprzekraczającej 100 sztuk (w przypadku podmiotu uprawnionego zajmującego się produkcją pojazdów – w liczbie wnioskowanej), zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne odpowiadające numerowi rejestracyjnemu albo numerom rejestracyjnym nadanym w decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów.
 2. Podmiot uprawniony, który uzyskał decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, jest obowiązany prowadzić wykaz pojazdów używanych przez siebie w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów.
 3. W okresie ważności decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów podmiot uprawniony, po wykorzystaniu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, może złożyć staroście wniosek o wydanie dodatkowych blankietów, przy czym do wniosku dołącza się profesjonalne dowody rejestracyjne. W takim przypadku starosta wydaje dodatkowy załącznik do decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów.
 4. W ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów podmiot uprawniony jest obowiązany zwrócić staroście blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalne dowody rejestracyjne oraz profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne, z wykorzystaniem dokumentu zwrotu.
 5. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów podmiot uprawniony złoży staroście wniosek o wydanie kolejnej decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, starosta, wydając tę decyzję, wydaje temu podmiotowi, nieodpłatnie, niewykorzystane blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne. Po tym okresie zwrócone profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne starosta może wydać odpłatnie innemu podmiotowi uprawnionemu, który złożył wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, za zgodą tego podmiotu.

Kogo dotyczy

 1. Przedsiębiorcy posiadającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą - oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.
 2. Jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzającej badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek;
 2. Oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów;
 3. Kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części - w przypadku jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzającej badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części;
 4. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną - przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
 5. Oświadczenia, pod odpowiedzialnością karną że:
  • każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe, będzie spełniał warunki określone w art. 66 ustawy –Prawo o ruchu drogowym, odpowiednie dla pojazdu, którym będą wykonywane te jazdy,
  • będzie używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego tylko pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, dla których posiada udokumentowane prawo do dysponowania nimi, oraz wyłącznie w celu wykonywania jazd testowych,
  • blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane wyłącznie przez podmiot uprawniony albo osoby zatrudnione przez ten podmiot.
 6. Dowód uiszczenia opłaty;
 7. Dowód osobisty -do wglądu;
 8. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Czas realizacji

Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za profesjonalną rejestrację pojazdu
  Kwoty poszczególnych opłat:
  • za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów - 100 zł
  • za wydanie blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego - 10 zł
  • za wydanie kompletu profesjonalnych tablic rejestracyjnych samochodowych - 80 zł
  • za wydanie profesjonalnej tablicy rejestracyjnej na przyczepę - 40 zł
  • za wydanie profesjonalnej tablicy rejestracyjnej motocyklowej - 40 zł
  • za wydanie profesjonalnej tablicy rejestracyjnej motorowerowej - 30
  • za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
 2. Opłat dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 3. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 4. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 5. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
III piętro, pokój 314


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów. (Dz. U. z 2019 r. poz. 546)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony