Postanowienie o możliwości podziału działki

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Urbanistyki i Architektury
Kategoria usług
Sprawy budowlane

Podstawowe informacje

 1. Opiniowanie zgodności wstępnych projektów podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, decyzją o warunkach zabudowy lub przepisami odrębnymi.
 2. Opinia wydawana jest w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
 3. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej powinien zawierać:
  • granice nieruchomości podlegającej podziałowi,
  • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
  • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
  • naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
  • przedstawienie w kolorze czerwonym powierzchni projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
  • przedstawienie w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycji sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej,
  • przedstawienie w formie graficznej w kolorze czerwonym linii podziału przez ściany oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeśli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powodowałby także podział tego budynku (odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawiony na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku) wzdłuż tych ścian.

Kogo dotyczy

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek
 2. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości – oryginał (np. odpis KW, akt notarialny, akt własności ziemi)
 3. Wypis z katastru nieruchomości, kopia mapy ewidencji gruntów i budynków – oryginał.
 4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział – oryginał.
 5. Rzuty poszczególnych kondygnacji, jeżeli przedmiotem podziału jest również budynek.
 6. Wstępny projekt podziału, o którym mowa była w pkt 2 działu "Podstawowe informacje" (w 2 egzemplarzach + tyle egzemplarzy, ilu jest właścicieli danej nieruchomości).

Uwaga!

Zamiast oryginałów dokumentów strona może złożyć ich odpis, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - art. 76a §2 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).


Czas realizacji

Do jednego miesiąca. W przypadku konieczności zawieszenia postępowania, uzyskania pozwolenia Konserwatora Zabytków itp. - termin ulegnie przedłużeniu.


Opłaty

Wydanie postanowienia o możliwości podziału działki oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w przedmiotowej sprawie  nie podlega opłacie skarbowej.


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Urbanistyki i Architektury
ul. Białówny 11, 15-437 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 869 6603, 85 869 6608


Tryb odwoławczy

 1. Od postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania , postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: